Kolonilotter

Koloniträdgårdar och koloniträdgårdsverksamhet är en del av det svenska kulturarvet. Det är en resurssnål form av när-rekreation, bra för folkhälsan och ett steg på vägen in i det ekologiskt bärkraftiga samhället.

Olofströms kommun har 120 kolonilotter som ligger vacker beläget i södra Olofström vid Stora Oredsjön som Samhällsbyggnadsförvaltningen arrenderar ut.

Lotterna utgörs av f d jordbruksmark och varje lott är ca 100 kvm. Mindre redskapsskjul och växthus av skiftande standard finns uppförda på vissa lotter.    

Koloniförening EUROPA sköter driften av området och ordförande i föreningen är
Ingegerd Christensen. Medlemskap i föreningen är obligatorisk för kolonilottinnehavare.
För mer information om föreningens arbete kan ni kontakta Ingegerd. 

Priset för en kolonilott (ca 100 m²) är 600 kr. Innehavaren äger rätt att efter anmälan till Samhällsutvecklingsavdelningen genomföra ny-, till- eller ombyggnad enligt nedan:

Redskapsbod  (pdf)    1,8*1,8 (3,2 kvm) enligt ritning A (se bild 1)
Redskapsbod  (pdf)  1,8*3,6 (6,4 kvm) enligt ritning B (se bild 2)
Växthus           (pdf)  1,8*3,6 (6,4 kvm) enligt ritning C (se bild 3) 

Byggnaden får inte uppföras närmare odlingslottens gräns än 1 m. Andra typer och utformningar av byggnaden kräver bygglov.  Läs mer i nyttjanderättskontraktet.

Delar av området ligger inom område, där naturvårdslagstiftningens strandskyddsbestämmelser råder.

Kommunen har för närvarande inga vatten- och avloppsanläggningar inom området.

Senast uppdaterad: 12 juli 2016