KOM - Nytänkande kulturmiljöupplevelser i Kyrkhult

Olofströms kommun är projektägare till Leader-projektet KOM! (Kultur-Odling-Mat)- Nytänkande kulturmiljöupplevelser i Kyrkhult som pågår fram till 2019. Det främsta syftet med projektet är att vidareutveckla det historiskt värdefulla och sammanhängande kulturmiljöområdet Tulseboda Brunnspark och Kulturbrunn Forneboda.

I projektet ingår att skapa fler upplevelsevärden i kulturmiljön genom att arbeta med teman kring kultur, odling och mat. Vi genomför bland annat en matverkstad och anlägger en smakgata med olika kreativa och konstnärligt utformade mötesplatser i Tulseboda Brunnspark och Kulturbrunn Forneboda.   

Under hösten 2017 händer följande i projektet:

  • Framtagande av ett gestaltningsprogram för kulturmiljöerna
  • Matverkstad etapp 1 genomförs på Tulseboda Kulturhus
  • Odling sker tillsammans med Kyrkhults skola och förskola
  • Uppstart planering av Smakgatan

Projektet leds av en styrgrupp bestående av representanter från Kyrkhult Äger, Kyrkhults hembygdsförening, Tulseboda Kulturhus, Fornebodastiftelsen, Kyrkhults skola och förskola samt Olofströms kommun.
 

                  

Senast uppdaterad: 11 december 2017