KSPU

KSPU

Kommunstyrelsens personalutskott (KSPU)

Reglemente för kommunstyrelsen, KS

2013-10-28 KF § 69

Utskott
15 §

Inom kommunstyrelsen ska finnas ett arbetsutskott och ett personalutskott. Kommunstyrelsen kan besluta att ytterligare utskott ska inrättas.
Personalutskottet ska bereda och lämna förslag avseende övergripande personalpolicy- och organisationsfrågor samt besluta i personalfrågor enligt kommunstyrelsens delegation.
Övriga ärenden som ska behandlas av kommunstyrelsen bereds av kommunstyrelsens arbetsutskott. Arbetsutskottet är tillika krisledningsnämnd.
Arbetsutskottet och personalutskottet har vardera fem ledamöter och fem ersättare.

Sammanträdesdagar 2018

Fredagar kl. 08.30

  • 2 februari
  • 16 mars
  • 20 april
  • 11 juni (kl.13.00)
  • 7 september
  • 19 oktober
  • 23 november
     
Ledamöter       Ersättare
Persson Rolf, S (Ordförande)
Tel: 0454-7706 81, 070-838 7642
Karlsson Kjell-Åke, S 
Milurovic Miroslav, S (Vice ordförande)
Tel: 0454-423 82, 076-791 2552 
Sjöstedt Patrik, S
Veteli Pirjo, S Björkman Karmen, S
Wix Nielsen Klavs, KD Johannisson Jennie, V
Cairenius Torsten, M Brovall Andreas, C

Senast uppdaterad: 21 december 2017