Pågående EU-projekt

Olofströms kommun deltar i EU-finansierade projekt inom en rad olika områden.Nedan kan du läsa om några av de pågående EU-projekt som vi driver eller deltar i som har fått finansiering från EU:s fonder och program under programperioden 2014-2020.

National Identity and Tolerance in Olofström and Krakow (NITOK)

Projektägare: Nordenbergsskolan, Olofströms kommun
Projektpartner: VI Liceum Ogolnoksztalcace im. Adama Mickiewicza Krakow
Program: Youth mobility, Erasmus+
Projektperiod: 2015-09-01 – 2017-08-31

Projektbeskrivning: Projektet innebär att ungdomar från Olofström och Krakow via internationella utbyten, ska spegla sina egna identiteter som ungdomar i Sverige och i Polen i förhållande till sina identiteter som EU-medborgare. På detta sätt kan man utöka förståelsen och toleransen för varandras olika bakgrund. Projektet baseras på ett studiebesök/utbyte per skola per år. Från Nordenbergsskolan deltar 20 ungdomar från åk 2 samt 5 personal (främst lärare i engelska). Utbytet sker med en gymnasieskola i Krakow, Polen med start i oktober 2015 och pågår under en vecka. På gymnasieskolan i Krakow väntar ett program med workshops, studiebesök och kulturellt utbyte. I april 2016 står Olofström värd när det är dags för ungdomarna att träffas igen. Respektive elevgrupp kommer att dela erfarenheterna med andra elever på skolorna. Kontaktlänkar mellan eleverna i Krakow och Olofström skapas via sociala medier så att kontakterna upprätthålls och utvecklas mellan utbytena.

År 2 genomförs liknande program med en ny grupp årskurs 2 elever. Nya kontaktlänkar skapas då mellan nya grupper av elever. Utvärdering sker efter varje år.

Nordenbergsskolan har genom en allt större grupp elever som har sitt ursprung i andra länder vidgat sitt perspektiv till att bli alltmer internationell. NITOK-projektet är ytterligare ett led i skolans internationalisering som skapar ökad attraktionskraft. Genom våra ungdomars allt större rörlighet på de internationella arenorna är det av stor vikt att deras studiemiljö på hemorten också kan erbjuda internationellt samarbete.

Totalbudget: 60 800 EUR
EU-stöd: 60 800 EUR

Kontaktperson:
Natalia Petersson, projektledare

 

Techtank bas

Projektägare: Olofströms Näringsliv AB
Program: Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)
Projektperiod: 2015-09-01 – 2018-08-31

Projektbeskrivning:

Techtank är ett nybildat klusterinitiativ i sydöstra Sverige med bas i Olofströms fordonsindustri där vi samlar teknikföretag och samarbetspartners med målet att stärka medlemsföretagens och regionens konkurrenskraft. Projektet tar sin utgångspunkt i det arbete som genomförts under ”Jobb till 1000” de senaste åren, Entreprenörskap i Olofström samt Teknikinitiativet i Olofström. Målet med projektet är att små och medelstora teknikföretag med en mer avancerad förmåga (”teknikföretagen”) skall stärka sin konkurrenskraft på regionala, nationella och internationella marknader. Detta kommer göras genom arbete inom fyra olika områden:

 • Samverkan och klusterutveckling
 • Affärsutveckling (Export och nya produktmarknader)
 • Kompetensutveckling
 • Teknikutveckling och innovation

Den primära målgruppen för projektet är små och medelstora teknikföretag med en mer avancerad teknisk förmåga samt offentliga aktörer som stärker deras konkurrenskraft - i Blekinge, nordöstra Skåne och södra Småland. Initialt är detta initiativtagarna till Techtank:

 • EBP i Olofström AB
 • Safeman AB
 • Stans & Press AB
 • Wugang Tailored Blanks AB
 • Tre D Mekaniska AB
 • ÅF Olofström
 • IUC i Olofström AB
 • Volvo Personvagnar i Olofström
 • Shiloh
 • Blekinge Tekniska Högskola
 • NetPort Science Park AB
 • BBI (Blekinge Business Incubator)
 • Olofströms Näringsliv AB
 • Olofströms kommun

Genom projektet vill vi tillsammans nå vi nya marknader, attraherar kompetens, driva teknikutveckling och sätta Techtank och medlemmarna på kartan.

Totalbudget:              16.917 030 SEK
EU-stöd:                       8.458 515 SEK
Region Blekinge:         2.100 000 SEK
Olofströms kommun:  2.100 000 SEK

Kontaktpersoner:
Anders Borgehed
Karin Andersson
www.techtank.se

 

Blekinge Unga Lyfter (BUL) 2.0

Projektägare: Region Blekinge
Projektdeltagare: Arbetsmarknadsenheten, Socialförvaltningen, Olofströms kommun
Program: Europeiska Socialfonden (ESF)
Projektperiod: 2015-05-01 – 2017-12-31

Projektbeskrivning: Blekinge Unga Lyfter är ett samverkansprojekt mellan Region Blekinge, kommunerna i Blekinge och Arbetsförmedlingen. Under projektperioden ska projektet nå 2 500 unga män och kvinnor. Projektet bygger på det framgångsrika arbetet som gjorts med den s.k. Blekingemodellen. Blekingeaktörer samarbetar över geografi, system och organisatoriska gränser för att erbjuda ungdomar/unga vuxna en väg in och flera vägar ut till hela Blekinges arbetsmarknad. I varje kommun har ett Navigatorcentrum bildats där alla berörda myndigheter samlas på en gemensam plats. Navigatorcentrum Olofström finns på Östra Storgatan 18 A och är den plats dit personer mellan 15-24 år är välkomna att besöka om man behöver hjälp och vägledning för framtiden. Särskilda ungdomsspanare hjälper ungdomar med studie- och arbetsrelaterade frågor. Målet är att alla ungdomar ska gå vidare till studier, praktikplats, arbete eller starta egen verksamhet. 

Totalbudget: 52 186 215 SEK
EU-stöd:          34 829 812 SEK
Region Blekinge, kommunerna i Blekinge och Arbetsförmedlingen medfinansierar tillsammans med 17 356 403 SEK

Kontaktperson: Cecilia Leandersson

 

PIK – Personal InkluderingsKompetens

Projektägare: Sölvesborgs kommun
Projektpartner: Olofströms kommun och Olofströmshus                
Program:
Europeiska Socialfonden
Projektperiod: 2016-09-01 - 2018-08-31

Projektbeskrivning: Projektet syftar till att kompetenshöjande insatser för anställda i kommunen och dess bolag leder till ökat professionellt bemötande och hållbar inkludering av nyanlända och asylsökande. Projektet omfattar fyra kommuner, ett kommunförbund och tre kommunala bostadsbolag. Projektet ska omfatta ca 2 500 anställda, chefer och medarbetare, vilka möter flyktingar, nyanlända och ensamkommande barn/unga i sin yrkesroll.

Under 2015 har allt fler människor som varit på flykt kommit till Sverige och Blekinge. Blekinge är det län i Sverige som tagit emot flest personer i förhållande till antal medborgare under 2015 och de nyanlända och asylsökande motsvarar ca 1 procent av befolkningen.

För de kommunala förvaltningarna innebär det stora antalet nyanlända och asylsökande:

 1. större komplexitet och ökade krav på omsorg och socialtjänst, förskola, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, överförmyndare, bostadsproblem osv
 2. ett ökat krav på samordning inom de kommunala ansvarsområdena, mellan myndigheter och övrig offentlig sektor samt med övriga samhället, exempelvis näringsliv och ideell sektor. Således är det många verksamheter som ställs inför nya utmaningar, vilket bland annat innebär kompetensutvecklingsbehov på en rad områden. Ett område handlar om lagar, styrdokument och överenskommelser, dvs de administrativa och juridiska aspekter som finns när det gäller mottagandet av människor på flykt.

Ett annat område handlar om att öka kompetensen kring normkritiska perspektiv. Normer handlar om föreställningar, idéer och oskrivna regler som skapar beteenden, attityder och värderingar. Om normerna inte bryts är de ofta osynliga. Inom detta kompetensområde finns särskilt frågor som rör jämställdhetsintegrering, tillgänglighet och likabehandling.

Ett tredje område handlar om individspecifika dilemman.
Några exempel på frågor som har gett upphov till efterfrågan av utbildning är: 

 • ”Vilka symptom finns när det gäller exempelvis posttraumatisk stress?”
 • ”Hur kan jag i min yrkesroll underlätta mötet för den som bär på svåra upplevelser?”
 • ”Hur kan individers upplevelser bekräftas och ges uttryck?”

EU-stöd: 5 836 423 kr

Kontaktperson: Catharina Ahlström

Senast uppdaterad: 28 november 2016