Våld i nära relationer

Kap 5 11 § i socialtjänstlagen lyder 
Socialnämnden bör verka för att den som utsatts för brott och dennes anhöriga får stöd och hjälp. Socialnämnden bör härvid särskilt beakta att personer, då oftast är det kvinnan som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp i hemmet kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation. 

Personen har möjlighet att få ekonomiskt bistånd och hjälp med tillfällig bostadsanskaffning. Socialtjänsten förfogar dock inte över egna lägenheter. 
Personen kan beviljas stöd och behandlingsinsatser, rådgivning i familjerättsliga frågor och hjälp med att ta kontakt med andra stödformer. 

Barnen som bevittnat våld och bråk mellan vuxna har stort behov av stöd i den akuta situationen. Socialtjänsten kan erbjuda en serie samtal till dessa barn. Socialtjänsten kan även fortsätta stötta barnen i den svåra situationen. 

Socialtjänsten kan även erbjuda den som misshandlar rådgivning och behandlingsinsatser. 

Socialförvaltningen har samarbete med Olofströms kvinnojour. 

Senast uppdaterad: 07 april 2015