Adressättning

När det bildas nya tomter/fastigheter i ett område behöver dessa få en egen adress. I första hand får fastigheten ett ledigt gatunummer, men om det inte finns något ledigt nummer så ges ett  s. k. littera, en bokstav till befintligt nummer. 

Ibland är det nödvändigt att först besluta om ny namngivning av gata, väg eller plats, innan adressättning kan ske. I dessa fall tar adressättningen betydligt längre tid, då namngivning görs genom ett samrådsförfarande med påföljande politiska beslut. 

En fastighet har flera adresser 

Om fastigheten har flera entréer eller gränsar mot flera gator kan den ha flera adresser. En postadress kan vara en postboxadress, det kan aldrig en fastighetsadress vara.

Lägenhetsregistret 

Med ett lägenhetsregister kan Skatteverket genomföra folkbokföring på lägenhet i stället för, som i dag, bara på fastighet. Statistiska centralbyrån får möjlighet att, genom samkörning med andra register, framställa ny och aktuell hushålls- och bostadsstatistik. Sådan statistik kan bland annat användas till samhällsplanering och forskning. 

Landsbygdsadresser 

Det finns ett stort behov hos räddningstjänst, brandkår, polis, ambulans, men även hos taxi, hemtjänst och olika transportföretag att snabbt hitta rätt adress på landsbygden. Avsikten är att postadressen och belägenhetsadressen skall vara densamma. 

Belägenhetsadressen 

Belägenhetsadressen ska innehålla ett så kallat adressområde. Det kan exempelvis vara namn på en väg eller gata, men även namn på en by, gård eller hus. 

Finns det flera platser inom ett adressområde som ska ges en belägenhetsadress, måste adressområdet kompletteras med ett nummer eller ett ytterligare namn som anger adressplatsen. Tillsammans bildar adressområdet och adressplatsen en unik platsangivelse - belägenhetsadressen. 

Exempel på belägenhetsadresser: 

Västra Storgatan 14 (gatuadressområde adressplats) 
Lönsbodavägen 56-18 (vägnamn med en avståndsbaserad adressplats) 

Senast uppdaterad: 01 augusti 2019