Äldreomsorg

Äldreomsorg

Kommunen ansvarar för vård och omsorg till äldre personer enligt Socialtjänstlagen samt i våra särskilda boenden även enligt hälso-och sjukvårdslagen. 

Vi erbjuder stöd, service och omvårdnad vilket man som äldre kan behöva för att klara sin vardag. I Olofströms kommun arbetar vi utifrån ett rehabiliterande arbetssätt som ska stärka och bevara din egen förmåga. Äldreomsorgen arbetar med målsättningen att du så långt det är möjligt ska ges möjlighet att bo kvar hemma. Då detta inte längre är möjligt har vi olika boenden att erbjuda i Olofström, Jämshög och Kyrkhult.

Genom kommunens äldreomsorg har du möjlighet att bland annat ansöka om insatser som

  • Trygghetslarm
  • Matdistribution
  • Städning
  • Personlig omvårdnad
  • Avlastning i eller utanför hemmet
  • Korttidsvistelse
  • Särskilt boende

Alla beviljade insatser tillgodoses genom att 

  • Skapa förutsättningar för dig att på egen hand klara insatsen 
  • Tillsammans med dig utföra insatsen 
  • Personalen utför insatsen 

Tanken med detta är att stärka och bevara din egen förmåga och öka möjligheterna för dig att leva ett så självständigt liv som möjligt. 

Alla insatser baseras på att du inte klarar av dina dagliga sysslor och livsföring. Det behövs bedömning och beslut av kommunens biståndshandläggare för att du ska kunna få en insats beviljad. 

Tystnadsplikt/sekretess

All personal som arbetar inom äldreomsorgen har tystnadsplikt, vilket betyder att  ingen får lämna ut uppgifter om dig, dina behov av stöd och omsorg eller om din privata situation utan att du själv har godkänt det.

Kvalitets- och utvecklingsarbete

All personal inom äldreomsorgen strävar hela tiden med att  förbättra och utveckla verksamheten.  

Gällande lagstiftning och politiska mål ger riktningen för verksamheten och analyserar varje år de svar som personer i kommunen som har hemtjänst eller särskilt boende har svarat på den nationella enkätundersökningen från Socialstyrelsen. 

Under relaterade länkar kan ni se resultaten samt jämföra olika verksamheter i Äldreguiden.  

Senast uppdaterad: 06 november 2020