Åtgärder för att förhindra översvämning

Tillståndsprövning av åtgärder för att förhindra översvämning av Olofströms samhälle

I Olofströms samhälle föreligger idag stora översvämningsrisker vid höga flöden. I princip allt vatten från sjöarna Immeln, Raslången och Halen rinner ut via Halens utlopp vid Volvos Cars industriområde i Olofström. Vid höga flöden i vattensystemet riskerar både industriområdet och andra delar av Olofströms samhälle att översvämmas. Vid en sådan översvämning riskeras stora ekonomiska värden och samhällsviktiga funktioner.

Volvo Personvagnar AB, Volvo Car Corporation, nedan benämnt ”Volvo Cars”, Olofströms Energiservice AB (kraftverksägare i det aktuella vattensystemet) och Olofströms kommun har gått samman för att söka tillstånd enligt miljöbalken för de åtgärder som behövs för att minska risken för översvämning.

Tillståndsansökan omfattar att en ny skyddsport uppförs vid Alltidhult som vid behov kan stängas och hindra vatten från att rinna från Raslången till Halen. Ansökan omfattar även utrivning av befintlig reglering vid Immelns utlopp och istället anläggande av en fast tröskel anpassad för fiskvandring. Under november 2015 inbjöd Volvo Cars, Olofströms Energiservice AB och Olofströms kommun till samråd i detta ärende. För beskrivning av planerade åtgärder och förutsedd miljöpåverkan, se samrådsunderlaget nedan

Ansökan om tillstånd för att utföra åtgärderna är insänd till mark- och miljödomstolen.

Frågor kan ställas till:
Anna-Karin Jonsson
WSP Environmental
eller
Anna Bryngelsson
Mannheimer Swartling Advokatbyrå

Senast uppdaterad: 03 maj 2019