Att gå på Högavång

Att gå på Högavång

På den här sidan kan du hitta information om bland annat elevrådet, skolans bibliotek och om studie- och yrkesvägledning. 

Elevråd

Högavångsskolans elevråd består av en styrelse och representant finns i varje klass. Elevrådsrepresentanterna väljs läsårsvis. Styrelsen skapas i början av höstterminen när representanterna i åk 7 har blivit klara. Skolvärd/ fritidsledare och biträdande rektor är personalens kontaktpersoner mot elevrådet. Elevrådet har stormöte en gång i månaden, till detta möte kallas alla elevrådsrepresentanter. 

Vi tror att:

  • ett aktivt elevråd där alla känner ansvar och delaktighet ger eleverna möjlighet att påverka sin skolsituation
  • ökat inflytande leder till ett ökat ansvarstagande och lust att lära
  • vi tillsammans kan göra Högavångsskolan ännu bättre

InfoMentor

På Högavångsskolan använder vi InfoMentor som ett kommunikationsmedel mellan elev, vårdnadshavare och personal.

Studie- och vägledning

Studie- och yrkesvägledare (SYV) ger elever och vårdnadshavare information om framtidens studier och yrken. I det uppdraget ligger även administration och genomförande av PRAO/praktik och företagsbesök. SYV deltar i elevvårdsteam och fungerar som ett stöd för övrig personal i studie- och yrkesorienterade insatser. Elev och föräldrar är välkomna att kontakta SYV på antingen telefon, e-post eller personligt besök.

PRAO - Praktisk Arbetslivorientering

Idén med PRAO är att: 

  • ge eleverna en inblick i arbetslivet.
  • ge eleverna kunskaper och erfarenheter för att kunna ta ställning till frågor som rör den egna framtiden.
  • bidra till att motverka studie– och yrkesval som grundar sig på kön, social eller kulturell bakgrund.
  • be eleverna konkreta erfarenheter för att underlätta deras val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning.
  • berika skolans verksamhet och förankra det i det omgivande samhället.

Eleverna har sin PRAO i årskurs åtta under vårterminen och de ansvarar själva för att ordna egen PRAO-plats.

Gymnasievägledning

Under årskurserna åtta och nio ges mycket information om gymnasievalet i form av undervisning, material, studiebesök mm. Syftet för denna informationsinsats är att eleven ska göra ett välgrundat val.  Eleven har rättighet att söka nationella program (om behörigheten finns). Olofström har avtal med många kommuner främst i Blekinge och Skåne som ger möjlighet att söka program på olika orter. Nordenbergskolan i Olofström är ofta det naturliga valet och de erbjuder många nationella gymnasieprogram med en hög standard. Den viktigaste informationen om gymnasievalet finns på http://www.skanegy.se/ både för gymnasieskolan som särgymnasieskolan. Där finns också information om vilka avtal vi har med andra kommuner om att få gå på deras gymnasieskolor.

Inackordering

Inackordering innebär att en elev på gymnasiet kan behöva bosätta sig tillfälligt på studieorten eller i dess närhet. Detta kan godkännas om eleven har en lång eller besvärlig resväg till skolan. Söker man till en kommunal gymnasieskola ska ansökan om inackorderingstillägg skickas till Utbildningskontoret senast den 1 augusti. Man kan dock inte få både busskort och inackorderingstillägg. Blanketten finns nedan under dokument men finns också att hämta hos SYV på Högavångskolan eller på Utbildningskontoret i kommunhuset.

Bibliotek

Skolbiblioteket välkomnar alla elever under hela skoldagen. Här finns en utmärkt miljö där du kan koppla av med en bok i lugn och ro. Bibliotekarien finns alltid för att ge goda råd, hjälpa och handleda.

Böcker som bland annat finns är skön- och referenslitteratur. Vi prenumererar även på ett 20-tal tidningar och tidskrifter.

Här finns platser att läsa tidningar, böcker men även studierum för enskilda arbetsplatser samt dataplatser. I studierummet har eleverna möjlighet till självständigt arbete och fördjupande studier. Här bedrivs också bokprat, bibliotekskunskap samt lektioner.

Senast uppdaterad: 01 juli 2020