Avslutade EU-projekt

Tätortsnära skog i Olofström

Projektägare: Olofströms kommun

Projektperiod: 2019-03-01–2019-10-31

Projektbeskrivning:

Olofströms kommun har beviljats ekonomiskt stöd från Europeiska jordbruksfonden för genomförande av miljöinvesteringen Skogens miljövärden. Miljöinvesteringen har genomförts i skogsområdet som ligger norr om Karlskronavägen och Hobyvägen i Olofström. Det övergripande syftet har varit att bevara och utveckla natur- och kulturmiljövärden. Det tätortsnära skogsområdet utgör även ett rekreationsområde för det intilliggande bostadsområdet.

I området finns flera skyddsvärda träd registrerade efter en tidigare inventering. Dessa träd har frihuggits för att förbättra förutsättningarna för att de ska utvecklas och bli äldre. Vid gallringen har även ädellövträd lyfts fram och död ved har lämnats för att gynna insekter och andra arter. Insatsen har även syftat till att lyfta fram stigar och gamla kulturvägar för att främja friluftslivet.

Genom miljöinvesteringen har vi bidragit till miljömålen: Levande skogar, God bebyggd miljö och Ett rikt växt- och djurliv.

EU-stöd: 144 000 SEK

EU:s logotyp. Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden.

BKV-ESF Blekinge Kompetens Validering

Projektägare: Karlshamns Kommun
Projektpartner: Projektet bedrivs i samverkan med Blekinges samtliga kommuner (Karlshamn, Karlskrona, Olofström, Ronneby och Sölvesborg) inklusive Tingsryd och Bromölla. I de fall där projektet samverkar med Skåne används namnet ”Validering Syd”.
Program: ESFs programområde 1.1, kompetensförsörjning.
Projektperiod: Analysfas: 2016-02-01–2016-07-30, genomförande: 2016-08-01–2018-10-31, summeringsfas: 2018-11-01– 2019-01-31.

Projektbeskrivning:

Projektets huvudsakliga mål är att fastställa ett länstäckande valideringskoncept inom kost och fastighet, som inbegriper formell kompetens, yrkeserfarenheter, övriga kompetenser och kunskaper. Detta genom att skapa och implementera en hållbar och transparent struktur för validering i Blekinge i samverkan med närliggande regioner för ett strategiskt långsiktigt hållbart och transparent verktyg i grunden tillämpbart på olika ämnesområden/yrkesområden. Detta skall främja långsiktig kompetensförsörjning, jämställdhet/likabehandling, rörelse på arbetsmarknaden, tillgång på arbetskraft; ett ekonomiskt och socialt hållbart arbetsklimat. Målet har därefter brutits ner på tre nivåer; individen, organisationen och regionalt.

Metoden/plattformen/strukturen ska utvecklas utifrån två typområden, en huvudmålgrupp det vill säga sysselsatta inom Storkök: storkökskock och Fastighet: fastighetsskötare samt två testgrupper representerande icke-sysselsatta och entreprenörer. Detta ska ske genom samverkan av involverade samarbetspartners och regioner för att, utifrån en arbetsgivare såväl som arbetstagares perspektiv, skapa grund för att säkerställa och tydliggöra en viss yrkeskompetens genom validering. 

Totalbudget: 8.500 000 SEK

EU-stöd:         6.375 000 SEK

Kontaktperson:
Emma Dennisdotter 
Projektledare

Techtank bas

Projektägare: Olofströms Näringsliv AB
Program: Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)
Projektperiod: 2015-09-01 – 2018-08-31

Projektbeskrivning:

Techtank är ett nybildat klusterinitiativ i sydöstra Sverige med bas i Olofströms fordonsindustri där vi samlar teknikföretag och samarbetspartners med målet att stärka medlemsföretagens och regionens konkurrenskraft. Projektet tar sin utgångspunkt i det arbete som genomförts under ”Jobb till 1000” de senaste åren, Entreprenörskap i Olofström samt Teknikinitiativet i Olofström. Målet med projektet är att små och medelstora teknikföretag med en mer avancerad förmåga (”teknikföretagen”) skall stärka sin konkurrenskraft på regionala, nationella och internationella marknader. Detta kommer göras genom arbete inom fyra olika områden:

 • Samverkan och klusterutveckling
 • Affärsutveckling (Export och nya produktmarknader)
 • Kompetensutveckling
 • Teknikutveckling och innovation

Den primära målgruppen för projektet är små och medelstora teknikföretag med en mer avancerad teknisk förmåga samt offentliga aktörer som stärker deras konkurrenskraft - i Blekinge, nordöstra Skåne och södra Småland. Initialt är detta initiativtagarna till Techtank:

 • EBP i Olofström AB
 • Safeman AB
 • Stans & Press AB
 • Wugang Tailored Blanks AB
 • Tre D Mekaniska AB
 • ÅF Olofström
 • IUC i Olofström AB
 • Volvo Personvagnar i Olofström
 • Shiloh
 • Blekinge Tekniska Högskola
 • NetPort Science Park AB
 • BBI (Blekinge Business Incubator)
 • Olofströms Näringsliv AB
 • Olofströms kommun

Genom projektet vill vi tillsammans nå vi nya marknader, attraherar kompetens, driva teknikutveckling och sätta Techtank och medlemmarna på kartan.

Totalbudget:              16.917 030 SEK
EU-stöd:                       8.458 515 SEK
Region Blekinge:         2.100 000 SEK
Olofströms kommun:  2.100 000 SEK

Kontaktpersoner:
Jörgen Adolfsson
Karin Andersson
www.techtank.se

Blekinge Unga Lyfter (BUL) 2.0

Projektägare: Region Blekinge
Projektdeltagare: Arbetsmarknadsenheten, Socialförvaltningen, Olofströms kommun
Program: Europeiska Socialfonden (ESF)
Projektperiod: 2015-05-01 – 2017-12-31

Projektbeskrivning: Blekinge Unga Lyfter är ett samverkansprojekt mellan Region Blekinge, kommunerna i Blekinge och Arbetsförmedlingen. Under projektperioden ska projektet nå 2 500 unga män och kvinnor. Projektet bygger på det framgångsrika arbetet som gjorts med den s.k. Blekingemodellen. Blekingeaktörer samarbetar över geografi, system och organisatoriska gränser för att erbjuda ungdomar/unga vuxna en väg in och flera vägar ut till hela Blekinges arbetsmarknad. I varje kommun har ett Navigatorcentrum bildats där alla berörda myndigheter samlas på en gemensam plats. Navigatorcentrum Olofström finns på Östra Storgatan 18 A och är den plats dit personer mellan 15-24 år är välkomna att besöka om man behöver hjälp och vägledning för framtiden. Särskilda ungdomsspanare hjälper ungdomar med studie- och arbetsrelaterade frågor. Målet är att alla ungdomar ska gå vidare till studier, praktikplats, arbete eller starta egen verksamhet. 

Totalbudget: 52 186 215 SEK
EU-stöd:          34 829 812 SEK
Region Blekinge, kommunerna i Blekinge och Arbetsförmedlingen medfinansierar tillsammans med 17 356 403 SEK

Kontaktperson: Cecilia Leandersson

PIK – Personal InkluderingsKompetens

Projektägare: Sölvesborgs kommun
Projektpartner: Olofströms kommun och Olofströmshus                
Program: 
Europeiska Socialfonden
Projektperiod: 2016-09-01 - 2018-08-31

Projektbeskrivning: Projektet syftar till att kompetenshöjande insatser för anställda i kommunen och dess bolag leder till ökat professionellt bemötande och hållbar inkludering av nyanlända och asylsökande. Projektet omfattar fyra kommuner, ett kommunförbund och tre kommunala bostadsbolag. Projektet ska omfatta ca 2 500 anställda, chefer och medarbetare, vilka möter flyktingar, nyanlända och ensamkommande barn/unga i sin yrkesroll.

Under 2015 har allt fler människor som varit på flykt kommit till Sverige och Blekinge. Blekinge är det län i Sverige som tagit emot flest personer i förhållande till antal medborgare under 2015 och de nyanlända och asylsökande motsvarar ca 1 procent av befolkningen.

För de kommunala förvaltningarna innebär det stora antalet nyanlända och asylsökande:

 1. större komplexitet och ökade krav på omsorg och socialtjänst, förskola, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, överförmyndare, bostadsproblem osv
 2. ett ökat krav på samordning inom de kommunala ansvarsområdena, mellan myndigheter och övrig offentlig sektor samt med övriga samhället, exempelvis näringsliv och ideell sektor. Således är det många verksamheter som ställs inför nya utmaningar, vilket bland annat innebär kompetensutvecklingsbehov på en rad områden. Ett område handlar om lagar, styrdokument och överenskommelser, dvs de administrativa och juridiska aspekter som finns när det gäller mottagandet av människor på flykt.

Ett annat område handlar om att öka kompetensen kring normkritiska perspektiv. Normer handlar om föreställningar, idéer och oskrivna regler som skapar beteenden, attityder och värderingar. Om normerna inte bryts är de ofta osynliga. Inom detta kompetensområde finns särskilt frågor som rör jämställdhetsintegrering, tillgänglighet och likabehandling.

Ett tredje område handlar om individspecifika dilemman.
Några exempel på frågor som har gett upphov till efterfrågan av utbildning är: 

 • ”Vilka symptom finns när det gäller exempelvis posttraumatisk stress?”
 • ”Hur kan jag i min yrkesroll underlätta mötet för den som bär på svåra upplevelser?”
 • ”Hur kan individers upplevelser bekräftas och ges uttryck?”

EU-stöd: 5 836 423 kr

Kontaktperson: Catharina Ahlström

National Identity and Tolerance in Olofström and Krakow (NITOK)

Projektägare: Nordenbergsskolan, Olofströms kommun
Projektpartner: VI Liceum Ogolnoksztalcace im. Adama Mickiewicza Krakow
Program: Youth mobility, Erasmus+
Projektperiod: 2015-09-01 – 2017-08-31

Projektbeskrivning: Projektet innebar att ungdomar från Olofström och Krakow via internationella utbyten, speglade sina egna identiteter som ungdomar i Sverige och i Polen i förhållande till sina identiteter som EU-medborgare. På detta sätt kan man utöka förståelsen och toleransen för varandras olika bakgrund. Projektet baserades på ett studiebesök/utbyte per skola per år. Från Nordenbergsskolan deltog 20 ungdomar från åk 2 samt 5 personal (främst lärare i engelska). Utbytet skedde med en gymnasieskola i Krakow, Polen under en vecka i 2015. Kontaktlänkar mellan elever i Krakow och Olofström skapades via sociala medier så att kontakterna kunde upprätthållas och utvecklas mellan utbytena.

Totalbudget: 60 800 EUR
EU-stöd: 60 800 EUR

Kontaktperson:
Natalia Petersson, projektledare

Art & Technology Olofström 2014

Projektägare: Kommunledningsförvaltningen, Olofströms kommun
Program: Leader Blekinge
Projektperiod: 2014-01-01 – 2014-12-31

Projektbeskrivning: Det övergripande syftet med projektet var att utveckla nya projektidéer och öppna nya marknader för tillverkningsföretag i Olofström/Blekinge. Projektet innebar en ny form av internationella samarbeten mellan teknikföretag och konstnärer/innovatörer/forskare. Projektet etablerade ett ”Artist-in-residence” i Nebbeboda skola och genomförde internationellt workshop i diabas. Projektet sammanfattades i en broschyr/pdf.

Totalbudget: 2 990 000 SEK
EU-stöd: 1 463 000 SEK
Region Blekinge: 627 000 SEK
Ideellt arbete: 900 000 SEK

Kontaktperson:
Bodil Nilsson, EU-samordnare

Medvind på landsbygden

Projektägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen/Kommunledningsförvaltningen, Olofströms kommun
Program: Leader Blekinge
Projektperiod: 2008-10-01 – 2014-10-31 (efter förlängning)

Projektbeskrivning: Huvudsyftet var att utveckla en levande landsbygd i Olofströms kommun. Projektet arbetade fram en ny process för att skapa högre livskvalitet, främja sysselsättning samt ett hållbart utnyttjande av landsbygdens resurser. Arbetsmetoden innebar att lokala föreningar och företagare på varje ort inviteras att tillsammans med projektledningen arbeta fram en utvecklingsplan för den egna orten. Projektet genomförde planeringsinsatser för vindkraft, en pilotstudie om strandnära boende samt aktiviteter som initierades av lokala utvecklingsgrupper och Kommunbygderådet i Olofström. Studiebesök genomfördes både regionalt och till norra Polen. Projektet sammanfattades i en broschyr/pdf.

Totalbudget: 3 650 000 SEK
EU-stöd: 1 785 000 SEK
Olofströms kommun medfinansierade med 140 000 SEK i kontanta medel samt eget arbete värderat till 625 000 SEK.
Ideellt arbete: 1 100 000 SEK.

Kontaktperson:
Bodil Nilsson, EU-samordnare

Entreprenörskap i Olofström

Projektägare: Kommunledningsförvaltningen, Olofströms kommun
Program: Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)
Projektperiod: 2011-03-01 – 2014-08-31 (efter förlängning)

Projektbeskrivning: Det övergripande syftet med projektet var att bidra till fler nya företag och ökad sysselsättning i regionen genom att stärka entreprenörskapet i Olofström. Projektets målgrupp var de entreprenörer/idébärare som i första hand finns i den teknik- och produktionstekniska miljön i Olofström. Projektet var en del av satsningen Jobb till 1000.

Totalbudget: 12 300 000 SEK
EU-stöd: 6 150 000 SEK
Region Blekinge medfinansierade med: 3 075 000 SEK
Olofströms kommun medfinansierade med: 3 075 000 SEK

Kontaktpersoner:
Iréne Robertsson, kommunchef
Karin Andersson, informatör

Start 11

Projektägare: Kommunledningsförvaltningen, Olofströms kommun
Program: Europeiska Socialfonden (ESF)
Projektperiod: 2012-01-01 – 2014-03-31

Projektbeskrivning: Det övergripande syftet var att skapa tillväxt och ökad konkurrenskraft i regionen genom kompetensutveckling hos företag inom fordons- och tillverkningsindustrin. En långsiktig kompetensutvecklingsstrategi implementerades hos samtliga deltagande aktörer. Projektets målgrupp var medarbetare, ca 3 200 personer, i 13 företag.
Projektet var en del av satsningen Jobb till 1000.

Totalbudget: 20 400 000 SEK
EU-stöd: 13 500 000 SEK
Deltagande företag medfinansierade projektet.

Kontaktperson:
Ingela Håkansson, projektledare

Kompetensare 2.0

Projektägare: Region Skåne
Projektdeltagare: Arbetsmarknadsenheten, Socialförvaltningen, Olofströms kommun
Program: Europeiska Socialfonden, ESF
Projektperiod: 2012-03-01 – 2014-06-30

Projektbeskrivning: Projektet vände sig till ungdomar mellan 16-29 år och som var motiverade till att börja arbeta. Efter ansökan väntade en antagningsprocess med intervjuer och bedömningar. Programmet startade med sex veckors teori med praktiska övningar i ämnen som bestämts i nära samarbete med näringslivet. Därefter följde sex veckors praktik med möjlighet till förlängning i ytterligare sex veckor. Det övergripande syftet var att 60 % av deltagarna efter programmet skulle få jobb, starta eget eller gå vidare till studier. 

Projektet drevs av Region Skåne. Olofströms kommun ingick i samma utbildningsgrupp som Bromölla kommun och Karlshamns kommun. Andra kommuner som ingick i projektet var Hässleholm, Karlskrona, Kristianstad, Simrishamn, Tomelilla, Ronneby och Östra Göinge.

Totalbudget: 51 000 000 SEK
EU-stöd: 22 180 000 SEK
Olofström medfinansierar med 1 400 000 SEK inkl. egen tid.

Kontaktperson:
Cecilia Leanderson

Internationalisation of Local Authorities – InterLoc

Projektägare: Sölvesborgs kommun
Projektdeltagare: Kommunledningsförvaltningen/Socialförvaltningen, Olofströms kommun
Program: Södra Östersjöprogrammet
Projektperiod: 2011-07-01 – 2014-06-30 (efter förlängning)

Projektbeskrivning: Det övergripande syftet var att inkludera den internationella dimensionen i kommunens verksamheter. Äldreomsorgen i Olofström utvecklade inom ramen för projektet ett samarbete med Äldreomsorgen i Guldborgsund. Projektet drevs av Sölvesborgs kommun och förutom Olofströms kommun deltog Karlshamns kommun, två kommuner från Danmark (Guldborgsund och Slagelse) samt två kommuner från norra Polen (Kwidzyn och Tczew). Detta var det första stora EU-projekt där både Olofström och vår polska vänort Kwidzyn deltog. Associerade partners: Region Blekinge, Region Zealand samt Office of the Marshal of the Pomorskie Voivodeship.

Totalbudget: 527 044 EUR
Olofström medfinansierade med 25 528 EUR i form av eget arbete.

Kontaktperson:
Bodil Nilsson, EU-samordnare
www.interloc.eu

Cross-border Entrepreneurs Blekinge/Warmia-Mazury

Projektägare: Leader Blekinge
Projektdeltagare: Olofströms Näringsliv AB
Program: Leader Blekinge, Transnationellt samarbetsprojekt (TNC)
Projektperiod: 2011-05-01 – 2013-09-30

Projektbeskrivning: Det övergripande syftet var företagsutveckling mot export och utökade affärsrelationer mellan Sverige och Polen. Projektet arbetade också med kunskapsutbyte och inspiration av landsbygdsutveckling i Blekinge och Warmia-Masurien. I Blekinge medverkade 29 landsbygdsföretag i projektet. Utbytet med Polen genomfördes genom deltagande på marknader, studiebesök eller som testpilot i de tre Leader-områdena. Från Olofström deltog 10 företag, de flesta verksamma inom vildmarksturism.

Cross-border Entrepreneurs utsågs till årets Leader-projekt av Leader Blekinge 2013. Därefter tävlade och vann projektet pris som bästa nordisk-baltiska Leader-projekt i kategorin lokal utveckling.  

Totalbudget: 1 889 800 SEK
EU-stöd: 850 000 SEK
Olofströms kommun medfinansierade med 100 000 SEK i kontanta medel samt med eget arbete (50 000 SEK). Deltagande företag medfinansierade med eget arbete.

Kontaktperson:
Iwona Slojka, projektledare

Senast uppdaterad: 07 november 2019