Begravningsombud

Alla kommuninvånare betalar, via skattsedeln en begravningsavgift. Denna avgift är avsedd att täcka de kostnader som uppstår i samband med begravningsceremonin oavsett vilken tro du tillhör. Huvudman för begravningsorganisationen är Svenska kyrkan som har att särredovisa kostnaderna för ensamma. 

Begravningsombudets roll: 

  • ta tillvara dem som inte tillhör Svenska kyrkans intressen. 
  • skaffa sig kännedom om den lokala begravningsverksamhetens organisation. 
  • informera och hålla kontakt med företrädare för andra trossamfund. 
  • skriftligen informera Kammarkollegiet om huvudmannens nivå på begravningsavgift. 
  • årligen avge årsberättelse angående verksamheten till Länsstyrelsen. 

Länsstyrelsen utser ombud efter att kommunstyrelsen lämnat förslag på lämplig kandidat. 
Förslag på ombud ses över vart fjärde år i samband med de kommunala valen. 

Senast uppdaterad: 31 januari 2019