Bygglovstaxa

I ärenden om lov, anmälan och förhandsbesked med mera betalar du en avgift enligt den taxa som kommunfullmäktige har fastställt. Avgiften tas ut för att täcka kommunens kostnader för handläggningen av ärendena.

Avgiftens storlek är beroende av flera faktorer, bland annat fastighetens placering (inom eller utanför detaljplan), typ av åtgärd och hur stort du ska bygga.

Extra avgifter kan tillkomma till exempel i bygglovsärenden där fastigheten ligger utanför detaljplan eller där åtgärden avviker från bestämmelserna i en detaljplan.

Byggnadnämndens taxa för bygglov, bygganmälan, kartor, strandskyddsdispenser m.m. 2021

Senast uppdaterad: 30 december 2020