För förtroendevalda

Förtroendevald i Olofströms kommun

Olofströms kommun och dess bolag har sammanlagt cirka 145 personer som förtroendevalda.På denna sida kan du hitta information  som handlar om  regelverk och arvoden.

Alla förtroendevalda vår en informationsfolder med tillhörande blanketter hemskickat. En del utav dessa ska du fylla i  och återsända  i det det svarkuvert som följer med foldern.Längst ner på denna sidan ser du den digitala versionen av denna folder.För att få ut ditt arvode (undantaget årsarvoden) så måste du lämna in en blankett där det framgår vilket möte och vilken tid det gäller och vilka eventuella andra krav på ersättning som finns.Du måste även skicka med  underlag som styrker att du delatgit i mötet.I våra arvodesregler ser du vad som är ersättningsberättigade sammanträden. Vid interna, protokollförda möten använder du interna arvodesblanketten. 
Vid externa möten använder du externa arvodesblanketten, klicka på rubriken för den blankett du önskar under rubriken dokument.

Arvoden och ersättningar

Som förtroendevald har du rätt till ett arvode när du fullgör ditt uppdrag samt eventuellt förlorad arbetsförtjänst om du har ett avdrag på din lön. Du hittar mer information om detta längst ner på denna sidan under dokument.

Om du har frågor om arvoden eller regelverk så går det bra och kontakta samordnare för arvoden (se kontakt längst ner på sidan) alternativt till nämndsekreterare eller person som hanterar arvoden i det bolag som du är invald till.

Förlorad arbetsförtjänst

Du har också rätt att begära ersättning för förlorad arbetsinkomst, då ska du lämna in blankett intyg/fullmakt / med underskrift av din arbetsgivare och dig själv .Klicka på rubriken för den blankett du önskar under rubriken dokument.

Pension

Om du har förlorad pensionsförmån på grund av ditt uppdrag som förtroendevald omfattas du av pensionsförsäkringen PFA-KL.

Försäkringen redovisas till KPA per automatik och utbetalning/kompensation betalas ut årligen till dig som förtroendevald.

Förlorad intjänad pensionsförmån för förtroendevald hanteras av KPA Pension.

Kontakta KPA via telefon: 020-650 500 om du har frågor om pension eller uttag av pension.

Om du klickar på rubriken nedan så öppnas dokumentet

Bestämmelser om pension

Efterlevnadspension

Familjepension

Pension OPF-KL

Förtroendevald kommuner och landsting

Senast uppdaterad: 11 juni 2019