Gränums skola

Gränumsskolan är en skola från förskoleklass till årskurs 3 och med ett fritidshem. Fritidshem och förskola samarbetar vid öppningar och stängningar och har öppet måndag till fredag 6.30–17.30 (vid behov till 18.30). 

Elevantalet har varit stabilt under de senaste åren och läsåret 2018/2019 går det cirka 40 elever på skolan. 

Skolan ligger i en liten ort som heter Gränum med cirka 200 invånare. Här finns gott om utrymme för lek och uteundervisning i området. Skolan är byggd på 1980-talet. Eleverna har förutom sina klassrum med tillhörande grupprum tillgång till gymnastiksal, matsal och ett uteklassrum i skogen intill. Gränums skola har en mat och miljöprofil. 

Skolan har åldersblandade klasser och det finns naturliga samarbetsmöjligheter mellan årskurserna. Eleverna kan byta mellan olika gruppkonstellationer och möter även olika lärare i de ämnen de undervisas i. 

Att eleverna mår bra och känner sig trygga på skolan är enligt forskning viktigt för deras lärande och utveckling under hela skoltiden. Vi arbetar kontinuerligt med trygghet och gemenskap på olika sätt både inom och mellan klasserna. Skolsköterska och kurator har ett läsårsprogram med varierande insatser för de olika årskurserna. 

Läsåret 2018/2019 inleds en stor kompetenssatsning för personalen gällande digitalisering i undervisningen. Fortbildningen kommer att genomföras på studiedagar och konferenser och pågå fram till hösten 2019. Arbetet kommer på olika sätt att länka till fjolårets stora satsning på Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, SKUA. 

Elevhälsa 

Skolans Elevhälsoteam (EHT) har mötestid varje onsdagseftermiddag. I teamet ingår rektor, skolsköterska, kurator, speciallärare, specialpedagog och vid behov även psykolog. Teamet har till uppgift att tillsammans med övrig personal arbeta för att varje elev ska nå långt som möjligt i sin kunskapsutveckling samt känna trygghet och glädje i skolan

Elevinflytande 

  • Klassråd i varje klass- här tar klasserna upp gemensamma angelägenheter till exempel trygghet i skolan, undervisningens utformning och innehåll, skolans miljö, skolmat. 
  • Elevrådet träffas ett par gånger varje termin, här deltar klassrepresentanter och rektor. Syftet är att skapa en gemenskap där eleverna är delaktiga i beslut och tränas på att framföra sina synpunkter och ta ansvar. Inför varje möte har eleverna fått möjlighet att förbereda sig på de punkter som ska diskuteras.
  • Matråd leds av kostchefen i kommunen. Här deltar matsalspersonal, skolsköterska och elevrepresentanter.

Föräldrasamverkan

Föräldrar är alltid välkomna att besöka skolan och delta i undervisningen. Ett nära samarbete skola och hem är viktigt för elevernas utveckling och möjlighet att få en hög måluppfyllelse. 

  • Föräldrar/vårdnadshavare bjuds in till föräldramöte, utvecklingssamtal, trivselinslag med mera.
  • Infomentor – här anmäler vårdnadshavare elevs frånvaro och klasslärare och rektor lägger kontinuerligt ut information. 
  • Samrådsgrupp – föräldrarepresentanter, personalrepresentanter, politiker från utbildningsnämnden, förskolechef och rektor träffas tre gånger per läsår för dialog och information. 

Protokoll

Samrådsprotokoll Datum
Protokoll 2019-11-19
Protokoll 2019-04-09
Protokoll 2018-10-23
Protokoll 2018-05-08
Protokoll 2018-02-13

Senast uppdaterad: 17 juni 2020