Jämshögs skola

Jämshögsskolan är en skola från förskoleklass till årskurs 6 och med tre fritidshem. Fritidshemmen är uppdelade i Rödhult för förskoleklass, Smedjans fritidshem för elever i årskurs 1–2 och Jaguaren för elever årskurs 3–6. Fritidshemmen samarbetar vid öppningar och stängningar samt vid loven och har öppet måndag till fredag 6.30–17.30 (vid behov till 18.30)

Elevantalet har ökat under de senaste åren och läsåret 2018/2019 går det cirka 170 elever skolan

Skolan ligger i en liten ort som heter Jämshög med cirka 2000 invånare. Här finns gott om utrymme för lek och uteundervisning i området. Skolan är byggd 50-talet och tillbyggd därefter. Eleverna har förutom sina klassrum med tillhörande grupprum tillgång till gymnasiksal, slöjdsalar och matsal.

Skolan är organiserad i åldersindelade klasser och det finns naturliga samarbetsmöjligheter mellan årskurserna. Eleverna kan byta mellan olika gruppkonstellationer och möter även olika lärare i de ämnen de undervisas i

Att eleverna mår bra och känner sig trygga skolan är enligt forskning viktigt för deras lärande och utveckling under hela skoltiden. Vi arbetar kontinuerligt med trygghet och gemenskap olika sätt både inom och mellan klasserna. Fadderverksamhet mellan olika årskurser är ett sätt att öka kamratskapet skolan. Skolsköterska och kurator har ett läsårsprogram med varierande insatser för de olika årskurserna. Varje vecka erbjuds extra studiestöd/läxhjälp till eleverna i årkurs 4–6. Hit kan eleverna för att extra stöttning, repetera, läsa sina läxor eller göra färdigt någon uppgift.  

Eleverna i årskurs 6 som har undervisning i Moderna språk och Hem- och konsumentkunskap går till kommunens högstadieskola Högavång för undervisning i dessa båda ämnen

Läsåret 2018/2019 inleds en stor kompetenssatsning för personalen gällande digitalisering i undervisningen. Fortbildningen kommer att genomföras studiedagar och konferenser och pågå fram till hösten 2019. Arbetet kommer olika sätt att länka i fjolårets stora satsning Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, SKUA

Elevhälsa 

Skolans Elevhälsoteam (EHT) har mötestid varje onsdagseftermiddag. I teamet ingår rektor, skolsköterska, kurator, speciallärare, specialpedagog och vid behov även psykolog. Teamet har till uppgift att tillsammans med övrig personal arbeta för att varje elev ska långt som möjligt i sin kunskapsutveckling samt känna trygghet och glädje i skolan.

Elevinflytande

  • Klassråd i varje klass- här tar klasserna upp gemensamma angelägenheter till exempel trygghet i skolan, undervisningens utformning och innehåll, skolans miljö, skolmat
  • Elevrådet träffas ett par gånger varje termin, här deltar klassrepresentanter och rektor. Syftet är att skapa en gemenskap där eleverna är delaktiga i beslut och tränas att framföra sina synpunkter och ta ansvar. Inför varje möte har eleverna fått möjlighet att förbereda sig de punkter som ska diskuteras.
  • Matråd leds av kostchefen i kommunen. Här deltar matsalspersonal, skolsköterska och elevrepresentanter

Föräldrasamverkan

Föräldrar är alltid välkomna att besöka skolan och delta i undervisningen. Ett nära samarbete skola och hem är viktigt för elevernas utveckling och möjlighet att en hög måluppfyllelse

  • Föräldrar/vårdnadshavare bjuds in till föräldramöte, utvecklingssamtal, trivselinslag med mera.
  • Infomentorhär anmäler vårdnadshavare elevs frånvaro och klasslärare och rektor lägger kontinuerligt ut information.
  • Samrådsgrupp – föräldrarepresentanter, personalrepresentanter, politiker från Utbildningsnämnden, förskolechef och rektor träffas tre gånger per läsår för dialog och information

Protokoll

Samrådsprotokoll Datum
Protokoll 2019-11-19
Protokoll 2019-04-09
Protokoll 2018-10-23
Protokoll 2018-05-08
Protokoll 2018-02-13

Senast uppdaterad: 17 juni 2020