Kommunens krisgrupper

Kommunens krisgrupper

Om vår ort drabbas av en extraordinär händelse kommer kommunledningen att sammankalla sin krisledning. Den består av personer som även i normala fall har ledningsansvar eller specialistkunskaper inom olika områden. 

Skulle krisen bli väldigt omfattande kommer krisledningsnämnden att fatta de avgörande besluten. Krisledningsnämnden består av ledande politiker och  kan vid stora krissituationer komma att leda kommunens arbete.

Frivilliga resursgruppen
Frivilliga resursgruppen består av frivilliga som särskilt utbildat sig för att kunna hjälpa till vid en extraordinär händelse. Utbildningen sker genom Civilförsvarsförbundet. Deras huvuduppgift är att säkerställa Trygghetspunkter dit invånarna kan komma för att få information. 

Kommunen har en grupp som kallas POSOM till förfogande
POSOM är en förkortning för Psykiskt och Socialt Omhändertagande och verkar i kris och katastrofsituationer. Deltagarna i POSOM kan med kort varsel agera som en extra resurs vid krissituationer. De kan till exempel stötta drabbade personer, öppna upp samlingsplatser för indirekt drabbade och erbjuda en stunds lugn, finnas till hands för att lyssna samt hjälpa till med att hitta anhöriga som kan stödja.

Senast uppdaterad: 11 januari 2021