Kurator

Kuratorns viktigaste arbetsuppgift är att främja en god psykosocial arbetsmiljö för elever på skolan. Detta sker b l a genom medverkan vid utarbetande av arbetsplaner, föräldrasamverkan och förebyggande arbete mot mobbing. 

En stor del av kuratorns uppgifter handlar om samtal. Samtalen sker med enskilda elever, med elevgrupper/klasser, med föräldrar och med personal. Samtalen kan vara av olika karaktär. Det kan handla om stödjande, bearbetande, motiverande och insiktsskapande samtal. 

Tystnadsplikt

Skolkuratorn har tystnadsplikt, vilket innebär att hon/han inte berättar för någon vad som sagts under samtalen. Tystnadsplikten kan brytas om kurator kommer överens med eleven eller familjen att föra uppgifterna vidare till t ex lärare eller andra myndigheter.

Tystnadsplikten bryts också genom en sk. anmälningsplikt till socialtjänsten om ett barn kan misstänkas fara illa på något sätt. Denna anmälningsplikt gäller även övrig personal på skolan.

Senast uppdaterad: 10 april 2015