Kyrkhults skola

Kyrkhults skola är en skola från förskoleklass till årskurs 6. Skolan ligger i en fantastisk miljö med närhet till skog och sjö, som vi tar vara på i vår verksamhet med mycket utevistelse i form av lek, rörelse och promenader.

På Kyrkhults skola arbetar vi tillsammans för att skapa en lärande organisation som bidrar till att våra elevers förmågor utvecklas och förbereds för framtida kompetenser. Kyrkhults skola har en positiv och kunnig personal som samarbetar för att skapa en stimulerande miljö och de bästa förutsättningarna för elevernas lärande och tänkande inför framtiden.  I vårt arbete utgår vi ifrån elevernas behov, förutsättningar, intresseområde och erfarenheter i gott samarbete med vårdnadshavare.

Mångfald är viktig. Alla har förmågor som ska tas tillvara på bästa sätt. Vi lär av varandra! Vi vill skapa en inkluderande lärmiljö, där alla elever ges möjlighet att utveckla sitt bästa jag, både kunskapsmässigt och socialt.

Likabehandling

Ambitionen är att alla elever ska trivas och känna samhörighet med skolans personal och med varandra. Det är en förutsättning för att god inlärning ska ske.

Skolans personal vill ha hjälp att upptäcka om någon elev mår dåligt. Om du blir utsatt för diskriminering, våld, hot eller kränkande behandling, är vår önskan att du kontaktar någon vuxen som du känner förtroende för. Detta gäller också dig som känner någon som är utsatt eller märker att någon blir utsatt.

Elevhälsan

Målsättningen för skolans elevhälsoteam (EHT) är att i samarbete med skolans övriga personal och i samverkan med hemmen skapa förutsättningar för alla elever att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Det innebär att arbeta hälsofrämjande, förebyggande och utredande. Elevhälsoteamet arbetar för att alla elever skall må bra och få den hjälp de behöver. Detta för att få ett helhetsperspektiv kring elevers hälsa och lärande. Enligt skollagen ska skolans personal kontakta elevhälsoteamet om det finns funderingar kring ett barns inlärning och/eller fysiska och sociala hälsa. Vårdnadshavare har av samma anledningar möjlighet att ta kontakt med elevhälsoteamet angående sina barn.

Elevinflytande

Kyrkhults skola har klassråd, elevråd och matråd där eleverna kan uttrycka sina åsikter och påverka sin utbildning och skolmiljö.

Klassråd

Alla klassens elever deltar i klassråd där man till exempel pratar om klimatet på skolan, arbetssätt, eller annat som är gemensamt för eleverna. Frågor från klassrådet tar elevrådsrepresentanterna med sig till elevrådet.

Klassrådet kan ha flera syften. Att eleverna ska:

  • kunna utveckla sin förmåga att fråga, argumentera för sin egen och klassens ståndpunkter
  • förstå och tillämpa en demokratisk beslutprocess
  • kunna visa respekt för andra människors åsikter
  • får träna på mötesteknik

Elevråd

Vi har elevråd på skolan och syftet med elevrådet är att ta tillvara elevernas gemensamma intressen i frågor och möjligheter att påverka utvecklingen på skolan. 

Matråd

Matråd leds av kostchefen i kommunen. Här deltar elevrepresentanter, matsalspersonal, skolsköterska och rektor.

Föräldrasamverkan

Föräldrasamverkan betyder att skolan och föräldrar samverkar i olika sammanhang för att utveckla skolans innehåll. Du som förälder ska kunna påverka verksamheten och ge synpunkter när det gäller planering, genomförande och utvärdering.

Skolans personal och föräldrar ska i samråd synliggöra varje barns förmågor, kompetenser, behov och intressen. Det är du som förälder som känner ditt barn bäst och kan informera personalen om barnets förhållanden. Därför är du en viktig resurs i skolan.

Ett gemensamt arbete för våra barn och ungdomar gör våra skolor trivsamma och trygga. Barn, elever och vårdnadshavare ska vid utvecklingssamtal få individuell information för att kunna påverka utveckling och lärande, samtidigt som det ska finnas möjlighet till inflytande i grupp vid föräldramöten, klassråd och olika samrådsforum.

Föräldrasamverkan sker bland annat genom:

  • utvecklingssamtal
  • föräldramöten
  • samråd

Protokoll

Samrådsprotokoll 2017–2019 Datum
Protokoll 2019-10-01
Protokoll 2019-03-14
Protokoll 2018-09-24

Senast uppdaterad: 22 oktober 2020