Lagar

Lagar

Kommunens verksamhet styrs av lagar som är stiftade av Sveriges riksdag. Kommunernas organisation och styrning regleras i kommunallagen som är gemensam för kommuner och landsting. Kommunerna styrs också av speciallagar som plan- och bygglagen och miljöbalken.

Här kan du läsa om några av de lagar som kommunen måste följa i sin verksamhet.

Kommunallagen i korthet

Kommunallagen är den grundläggande lagen som styr kommunernas verksamhet. Lagen innehåller bl a bestämmelser om kommunernas organisation och styrning samt sätter upp gränserna för vad en kommun får och inte får göra. Kommunallagen kompletteras av speciallagar som gäller för olika verksamheter inom kommunen till exempel socialtjänstlagen, skollagen och plan- och bygglagen.

 

Förvaltningslagen i korthet

Förvaltningslagen innehåller bestämmelser om hur förvaltningsmyndigheterna (t.ex. nämnderna) ska handlägga ärenden. Om någon annan lag eller förordning innehåller bestämmelser som avviker från förvaltningslagen, så gäller bestämmelserna i den andra lagen/förordningen.

Förvaltningslagen anger också rättigheter och skyldigheter för myndigheten och för enskilda, samt innehåller regler om överklagande. Lagen anger också den skyldighet som myndigheten (t.ex. socialnämnden, utbildningsnämnden) har att lämna upplysningar, vägledning, råd och annan hjälp till enskilda i frågor som rör myndighetens verksamhetsområde. Varje ärende där någon enskild är part ska handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts.

 

Offentlighetsprincipen i korthet

Offentlighetsprincipen är inskriven i tryckfrihetsförordningen och ger allmänheten rätt att ta del av allmänna handlingar, utan att uppge vem de är eller varför de vill titta på handlingen. Allmänheten har rätt att ta del av alla allmänna handlingar genast eller snarast möjligt. Detta gäller även handlingar som upprättas och förvaras på myndigheten. Arbetsmaterial och anteckningar som inte har renskrivits räknas inte som upprättade och är därför inte allmänna.
Om du skriver ett brev till myndigheten är det en allmän handling och vem som helst har rätt att få läsa brevet. Myndigheten måste hålla de allmänna handlingarna ordnade så att de lätt kan hittas. Detta görs genom att handlingen registreras i ett diarium. I diariet antecknas vem som har skrivit handlingen och vilket datum den ankom. Handlingen ges också en kort rubrik som beskriver ärendet samt ett nummer som gör det möjligt att identifiera den.

 

Offentlighets- och sekretesslagen i korthet

Offentlighets- och sekretesslagen innehåller bestämmelser om myndigheters handläggning vid registrering, utlämnande och övrig hantering av allmänna handlingar. Lagen reglerar också de situationer då det råder sekretess det vill säga tystnadsplikt och förbud att lämna ut allmänna handlingar. Syftet med sekretessen är ofta att skydda enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden.

 

 

 

För mer information om de olika lagarna läs på www.notisum.se

Senast uppdaterad: 19 augusti 2019