Medicinskt ansvarig sjuksköterska MAS

Medicinskt ansvarig sjuksköterska MAS

Inom kommunens hälso-och sjukvård ska det finnas en sjuksköterska som har det medicinska ansvaret i verksamheten. Grundläggande bestämmelser om medicinskt ansvarig sjuksköterska och dennes uppgifter finns i 24 § hälso-och sjukvårdslagen (1982:763) och i 7 kap. 3 § patientsäkerhetsförordningen (2010:1369) och i Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1997:10) om medicinskt ansvarig sjuksköterska i kommunens hälso-och sjukvård 

Kommunen har ansvaret för hälso- och sjukvården i särskilt boende och i hemsjukvården.

Vid synpunkter som berör vård och omsorg samt den hälso-och sjukvård som ges i kommunens verksamheter och ansvarsområde har du även möjlighet att vända dig till: 

Patientnämnden Blekinge
Patientnämndens förvaltning
371 81 Karlskrona
patientnamnden@ltblekinge.se
Tel utredare 0455-73 10 90

Inspektionen för vård och omsorg  (IVO)
Avd. Syd
Box 4106
203 12 Malmö
E-post registrator.malmo@ivo.se
Växel: 010-788 50 00

Senast uppdaterad: 23 mars 2017