Modersmålsundervisning

Olofström har cirka 500 elever med  invandrarbakgrund. Vi anordnar modersmålsundervisning i albanska, finska, polska, serbiska, thailändska, arabiska, bosniska, kroatiska, ryska och dari.
Bestämmelser gällande modersmålsundervisning finns i Skolförordningen kap 5. Se nedan.

Skolförordning kap 5 Undervisning
Modersmålsundervisning
7 § I 10 kap. 7 §, 11 kap. 10 §, 12 kap. 7 § och 13 kap. 7 § skollagen (2010:800) finns grundläggande bestämmelser om huvudmannens skyldighet att erbjuda modersmålsundervisning. Huvudmannen är också skyldig att erbjuda elever som är adoptivbarn och har ett annat modersmål än svenska modersmålsundervisning, även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet.
Rektorn beslutar om en elevs modersmålsundervisning.
8 § Modersmålsundervisning får anordnas

1. som språkval i grundskolan och specialskolan,
2. som elevens val,
3. inom ramen för skolans val, eller
4. utanför den garanterade undervisningstiden.

9 § Modersmålsundervisning får inte omfatta mer än ett språk för en elev. En romsk elev som kommer från utlandet får dock ges modersmålsundervisning i två språk, om det finns särskilda skäl.

10 § En huvudman är skyldig att anordna modersmålsundervisning i ett språk endast om
1. minst fem elever som ska erbjudas modersmålsundervisning i språket önskar sådan undervisning, och
2. det finns en lämplig lärare.
Första stycket 1 gäller inte nationella minoritetsspråk. Enligt 7 § språklagen (2009:600) är de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.

11 § Om en elev ges modersmålsundervisning utanför den garanterade undervisningstiden, är huvudmannen skyldig att erbjuda eleven sådan undervisning sammanlagt högst sju läsår under elevens skoltid. Eleven ska dock erbjudas modersmålsundervisning under längre tid, om eleven har ett särskilt behov av sådan undervisning.
Begränsningen enligt första stycket gäller inte nationella minoritetsspråk eller ett nordiskt språk.
12 § En elev som får modersmålsundervisning får med den begränsning som anges i 11 § fortsätta att delta i undervisningen, även om språket skulle upphöra att vara dagligt umgängesspråk för eleven.
13 § Vid modersmålsundervisning i samiska ska den kursplan som gäller för ämnet samiska i sameskolan användas.

Ansökan om modersmålsundervisning

Vid första ansökan fyll i denna ansökningsblankett .
Intagning av modersmålselever sker två gånger per läsår. I samband med skolstarten på höstterminen eller uppstart på vårterminen tar aktuell modersmålslärare kontakt med dig som vårdnadshavare för att meddela tid och plats för undervisningen. Elever som ansöker mitt under termin beviljas i mån av möjlighet. Den grupp ditt barn blir placerad i kan vara på en annan skola än hemskolan.

Uppsägning modersmål

Vill du säga upp din plats på modersmålsundervisningen gör du det på denna uppsägningsblankett.

 

Senast uppdaterad: 21 november 2019