Överklaga

Ibland finns det anledning att klaga på beslut som kommunen har tagit. Man skiljer mellan två typer av överklagande, laglighetsprövning och förvaltningsbesvär. 

 

Laglighetsprövning

En laglighetsprövning kan göras för att undersöka om ett beslut tillkommit på rätt sätt. Om kommunen till exempel har tagit ett beslut inom ett område där kommunen inte har befogenhet att göra det, tagit ett beslut som strider mot lagen, eller om kommunfullmäktige eller nämnden på annat sätt har överskridit sina befogenheter, kan beslutet upphävas.

Ett överklagande måste lämnas in skriftligen till förvaltningsrätten senast tre veckor efter det att kommunen via sin anslagstavla meddelat att ett protokoll över beslutet justerats.

Endast kommunmedlemmar (personer som är folkbokförda i kommunen, äger fast egendom i kommunen, eller är taxerade till kommunalskatt där) kan göra denna typ av överklagande.

Laglighetsprövning kallas även kommunbesvär. Läs mer om laglighetsprövning i Kommunallagen, 10 kapitlet.

Förvaltningsbesvär

Endast den som berörs av ett beslut kan anföra förvaltningsbesvär. Beslutet måste ha gått emot den som klagar. Till skillnad från laglighetsprövning gör man vid förvaltningsbesvär en fullständig prövning av beslutet. Det betyder att man inte bara ser till lagligheten i det överklagade beslutet. Beslut om byggnadslov och socialt bistånd är exempel på beslut som kan överklagas med förvaltningsbesvär.


Överklagande måste göras inom tre veckor från att den som berörs av beslutet tagit del av det. Överklagandet lämnas till kommunen. Den som fattat beslutet (nämnden, utskottet, eller tjänstemannen) avgör först om beslutet ska ändras. Om beslutsfattaren väljer att inte ändra beslutet, skickas ärendet vidare till förvaltningsrätten/länsstyrelsen, som avgör frågan. Om beslutet även då går emot den som överklagar, finns möjlighet till ytterligare prövning. Kommunen är skyldig att hjälpa till med detta, om önskemål finns.

JO, Justitieombudsmannen

Anser man att man själv eller någon annan blivit felaktigt behandlad av en myndighet eller en tjänsteman vid handläggningen av ett ärende kan man klaga hos JO.

Justitieombudsmannen (JO), eller Riksdagens ombudsmän som är det officiella namnet, granskar att myndigheterna arbetar enligt de lagar och regler som styr deras arbete – särskilt sådana lagar som berör enskildas rättigheter och skyldigheter i förhållande till det allmänna. 

Länk till JO

Senast uppdaterad: 11 maj 2015