Överklagande av detaljplan

Vem har tillåtelse att överklaga en antagen detaljplan? 

En kommuns beslut att anta en detaljplan kan överklagas av den som är berörd av planen och som senast under utställningstiden har lämnat skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda. Det är Länsstyrelsen i Blekinge län som prövar överklagandet.

Vikti​gt! 

Överklagan ska skickas till den instans som har tagit beslutet (kommunfullmäktige). Överklagan ska ha inkommit till kommunen senast tre veckor från att beslutet om att anta planen anslagits på kommunens anslagstavla. Ärendet kommer därefter att vidarebefodras till Länstyrelsen för beslut.

Vad kan man överklaga?

Länsstyrelsen kan vid överklagandeprövningen i princip endast fastställa eller upphäva planen i dess helhet. Länsstyrelsen kan alltså normalt aldrig ändra en av kommunen antagen detaljplan. 

Plan- och bygglagen bygger bl. a. på principen om kommunal självbestämmanderätt i frågor, som rör hur marken inom kommunen skall användas och miljön utformas. En grundregel är att viktiga principfrågor om kommunens utbyggnad inte skall kunna ändras genom att enskilda överklagar kommunens beslut att anta en detaljplan. Enskilda sakägare och andra intressenter skall alltså normalt inte kunna åberopa olika motstående allmänna intressen för att få ett kommunalt beslut upphävt eller ändrat. Överklaganden från enskilda skall i princip bara kunna avse frågor som är av betydelse för de klagande i deras egenskap av sakägare eller boende inom och i anslutning till planområdet. 

Ett överklagande kan i princip avse alla omständigheter som är av betydelse för den fråga som överklagandet gäller. Länsstyrelsens prövning inriktas dock i första hand på detaljplanernas expropriativa effekter, på avvägningen mellan allmänna och enskilda intressen, eller mellan motstående enskilda intressen samt - om det ifrågasätts - på att kommunen handlagt planärendet på ett formellt riktigt sätt. 

Länsstyrelsen gör med anledning av överklaganden mycket sällan några väsentligt annorlunda bedömningar än kommunen i fråga om exploateringsgrad, byggnadsutformning, tillgång till service, trafiksystemets standard och andra liknande kvalitetsfrågor. 

Kan Länsstyrelsens beslut överklagas?

Länsstyrelsens beslut kan överklagas till Mark- och miljödomstolen. Mark- och miljödomstolens beslut kan överklagas till Mark- och miljööverdomstolen.

Senast uppdaterad: 01 juli 2019