Översiktsplan

Översiktsplan

Översiktsplanen beskriver hur kommunen ska hantera den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Den ger vägledning för all detaljplanering och beslut om bygglov med mera.

Olofströms kommuns översiktsplan fungerar även som en samlad kommunal utvecklingsstrategi, samt ett samlat beslutsunderlag för kommunens förvaltningar, nämnder och bolag.

Översiktsplanen är antagen av kommunfullmäktige.

Hur kan jag påverka?

När vi tar fram nya översiktsplaner bjuder vi alltid in till samrådstillfällen. Där kan du som är berörd eller allmänt intresserad ställa frågor och lämna synpunkter. 

Översiktsplan

Översiktsplan 2012

Miljökonsekvensbeskrivning 

Tillägg till översiktsplan

Tema Strandnära

MKB Strandnära

Tema Vindkraft

MKB Vindkraft

Kartor i pdf-format

Mark och vatten

Risker och  skydd

Turism

Naturmiljö

Kulturmiljö

Kommunikationer

Lis-områden 

Vindbruksplan

Senast uppdaterad: 06 september 2019