Pågående EU-projekt

Här finns ett urval av pågående EU-projekt samlade. Om du har frågor om de aktuella projekten, eller är intresserad av att veta mer om olika EU-finansieringsmedel, är du alltid välkommen att kontakta EU-samordnaren.

Heja Hälsan 2.0

Projektägare: Olofströms kommun
Program: Europeiska Socialfonden
Projektperiod: 2017-10-01 - 2019-11-30

Projektbeskrivning: Heja Hälsan 2.0 är en naturlig vidareutveckling av arbetet inom Heja Hälsan – hållbart arbetsliv. Det övergripande syftet med projektet är att utveckla och genomföra kompetensutvecklingsinsatser som förebygger och motverkar ohälsa och därigenom bidrar till ett hållbart arbetsliv och att fler anställda i Olofströms kommun kan stanna kvar längre i arbetslivet. Heja Hälsan 2.0 innebär en fokusering på befrämjande av hälsa, förebyggande arbete, arbetsplatsutveckling och insatser som också förbättrar den psykosociala arbetsmiljön. Projektet vänder sig till samtliga anställda i Olofströms kommun.

Projektet fokuserar på följande kompetenshöjande insatser:
Salutogent medarbetarskap, dialogcoacher, workshops, dialoggrupper, chefsstöd i form av reflektionsgrupper/chefscoaching, salutogena hälsoinspiratörer, förebyggande rehabiliteringsinsatser samt hälsomoduler.

Kompetensutvecklingen syftar till att utveckla en salutogen arbetskultur som skapar ett hälsofrämjande hållbart arbetsliv. De framtagna hälsomodulerna kommer även fortsättningsvis att kompletteras med ny eller förändrad kunskap och hållas uppdaterade
det vill säga fortsätta användas efter projektets slut. Projektet kommer att avslutas med en spridningskonferens för att visa på de resultat och erfarenheter som har framkommit under projekttiden.

Totalbudget: 5 314 557 SEK                                             
EU-stöd: 3 985 648 SEK

Kontaktperson:
Lena Persson
Projektledare

logotyp heja hälsan 2.0 logotyp Europeiska Unionen Europeiska socialfonden

KOM ! [Kultur-Odling-Mat] – Nytänkande kulturmiljöupplevelser i Kyrkhult

Projektägare: Olofströms kommun       
Projektpartners: Lokala aktörer i Kyrkhult som Kyrkhult Äger, Kyrkhults hembygdsförening, Tulseboda Kulturhus, Fornebodastiftelsen samt Kyrkhults skola och förskola.
Program: SydostLeader
Projektperiod: 2017-01-01–2020-10-31

Projektbeskrivning: I Kyrkhult i nordvästra Blekinge finns två kulturområden, Tulseboda Brunnspark och Kulturbrunn Forneboda, som innehåller unika byggnader och naturmiljöer med en intressant kulturhistoria från brunnsepoken vid förra sekelskiftet. Kulturmiljöområdena har ett vackert och attraktivt läge intill Södersjön respektive Fornebodasjön.

Det övergripande syftet med projektet är att vidareutveckla det historiskt värdefulla och sammanhängande kulturmiljöområdet i Kyrkhult genom att fokusera på upplevelser inom KOM! [Kultur-Odling-Mat]. Projektet ska utveckla samverkan mellan befintliga och nya aktörer vilket skapar förutsättningar för nya arbetstillfällen och nya företag som baserar sin verksamhet på mathantverk, småskalighet, hållbarhet och kulturturism.

Projektets målgrupper är nya och befintliga entreprenörer, nyanlända i Kyrkhult med omnejd som har en anknytning/bakgrund till projektets tema, Kyrkhults skola, fysiska och juridiska personer/familjer som vill bygga hus/hyra bostad i Brunnsparken samt besökare och kulturturister.

Inom ramen för projektet kommer ett antal upplevelseplatser i kulturmiljöområdet att gestaltas och anläggas. Dessa är främst Brunnsparkens smakgata, entréträdgården och en attraktiv boendemiljö i Brunnsparken. En matverkstad kommer att skapas där vi välkomnar både etablerade Kyrkhultsbor och nyanlända med intresse att utvecklas till matentreprenörer. Inom ramen för projektet kommer en gemensam marknadsförings- och förvaltningsplan för kulturmiljöområdet att tas fram.

Kyrkhultsbarnen, Sveriges yngsta utvecklingsgrupp, kommer att aktivt delta i många olika aktiviteter. Närheten till Kyrkhults skola, åk 1-6 och samarbetet mellan projektgruppen, rektor och lärare kommer att öka elevernas förståelse för hållbar utveckling genom odling och mat. Lärande om andra kulturer och en ökad insikt om vad mångfald innebär kommer också att belysas i projektet.

När projektet avslutas ska minst ett nytt företag ha bildats och minst två arbetstillfällen skapats. Effekterna av projektet på längre sikt innebär att ett regionalt besöksmål inom kulturturism utvecklats som utgör attraktionskraft för nationella och internationella besökare. Fler arbetstillfällen och nya företag har startats i nordvästra Blekinge. Kulturmiljöområdena i Kyrkhult med Brunnsparkens smakgata kan utgöra ett exempel för andra aktörer som avser att utveckla sina arenor på landsbygden.

Totalbudget: 2 260 022 SEK
EU-stöd: 1 324 566 SEK

Kontaktperson:
Daniel Ottosson

Gestaltningsprogram: Tulseboda Brunnspark och Forneboda Kulturbrunn

Logotyper: Olofströms kommun, Sydostleader, Leader och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Senast uppdaterad: 07 november 2019