Stadgar

Klubbens namn skall vara Personalklubben Olofströms kommun.

Personalklubben är en politiskt och fackligt neutral ideell förening. Klubbens syfte är att verka för en kamratlig samvaro och förstärkning av samarbetet mellan medlemmarna.

Som medlem kan varje kommunalt anställd i Olofströms kommun, kommunens bolag eller kommunalförbund med ordinarie arbetsplats inom Olofströms kommun vinna inträde. För att bli medlem krävs ett anställningsliknande former samt minst 20 % anställning som varar i minst sex månader. Medlemsansökan från person som ej uppfyller samtliga kriterier får bedömas av styrelsen från fall till fall. Man kan tillhöra föreningen till och med det år man avslutar sin anställning. Föreningen kan mottaga bidrag från Olofströms kommun, kommunala bolag eller kommunalförbund men är i övrigt i alla avseenden fristående från dessa som arbetsgivare.

Medlem skall erlägga av årsmötet fastställd avgift

Klubbens angelägenheter skall handhas av en styrelse bestående av ordförande, kassör, sekreterare samt dessutom minst fyra ledamöter. För att styrelsen skall vara beslutsmässig krävs minst att fem ledamöter är närvarande. Vid jämnt antal avgivna röster har ordförande avgörande röst.

Årsmötet skall hållas före mars månads utgång. 


Medlemmarna skall kallas skriftligen senast fjorton dagar före årsmötet.

Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:

1 Val av ordförande och sekreterare för mötet.
2 Val av två justerare.
3 Upprättande av röstlängd.
4 Årsmötets behöriga utlysning.
5 Styrelsens och revisorernas berättelse.
6 Ansvarsfrihet för styrelsen.
7 Bestämmande av årsavgift.
8 Val av styrelse.
a) ordförande, 2 år väljs jämna år
b) sekreterare, 2 år väljs ojämna år
c) kassör, 2 år väljs jämna år
d) 3 ledamöter på 2 år väljs jämna år
e) 3 ledamöter på 2 år väljs ojämna år
f) 3 ersättare, 1 år
g) 2 revisorer, 1 år
9 Val av valberedning, 3 ledamöter varav 1 sammankallande för 1 år
10 Diskussion och beslut om kommande års verksamhet.
11 Övriga frågor

Vid röstning på årsmötet gäller enkel röstövervikt utom vid beslut om klubbens upphörande eller vid stadgeändring, för vilket fordras ¾ majoritet av närvarande medlemmar. Öppen omröstning om inte annat begärs.

Vid ansökan om sponsring av aktivitet, krävs att beslut av PersonalKlubbens styrelse ska ha kunnat tas senast tre veckor före aktivitetens början. För utbetalning krävs även fullständig deltagarförteckning med medlemsnummer och namn.

Beslut om klubbens upphörande skall fattas av två efter varandra följande årsmöten av vilket det ena skall vara ordinarie årsmöte. Tid mellan årsmötena skall vara minst 30 dagar.

I händelse av klubbens upplösning skall eventuella innestående medel användas så att de är till gagn för medlemmarna. Årsmötet fattar beslut om innestående medel.


(Stadgarna beslutades 02-02-14 § 6)
Reviderade vid årsmötet 05-02-08
Reviderade vid årsmötet 07-02-28 

Senast uppdaterad: 11 maj 2015