Behandling av personuppgifter

Inom Olofströms kommun behandlas ett stort antal personuppgifter denna sida kan du läsa mer om vilka rättigheter den vars personuppgifter behandlas har. Personuppgifter är all slags information som handlar om eller kan knytas till en levande person.

För att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas finns en EU-gemensam dataskyddsförordning med kompletterande svensk lagstiftning

När behandlas dina personuppgifter?

När du är i kontakt med oss kommer vi troligen att behandla dina personuppgifter. Det kan tillexempel vara när du ansöker om förskoleplats eller bygglov, skickar e-post till oss eller kontaktar oss via sociala medier.

Offentliga handlingar

För kommunens verksamhet gäller offentlighetsprincipen. Detta innebär att meddelanden som skickas till kommunen blir allmänna handlingar. Allmänna handlingar som inte är hemliga/sekretessmarkerade är offentliga. Sådana allmäna handlingar, som inte är sekretessmarkerade, ska lämnas ut, om någon vill se dem, såvida det inte finns starka skäl att tro att den som begär ut handlingar kommer att behandla dem i strid med lagstiftning.

Kommunens handlingar gallras enligt beslutad dokumenthanteringsplan.

Personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud

Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde. Personuppgiftsansvariga svarar för att behandling av personuppgifter sker i enlighet med lagen.

Till varje nämnd finns ett eller två dataskyddsombud valda. I första hand är det personuppgiftsansvarig som ska kontaktas. Dataskyddsombudets uppdrag är att se till de registrerades integritet. Ombudet kan du vända dig till t.ex. om du inte får den hjälp du behöver eller om du har övergripande frågor.

Personuppgiftsansvarig Dataskyddsombud

Kommunstyrelsen 

(Kommunledningsförvaltningen)

Annie Olofsson och Matilda Frigård Danielsson
Utbildningsnämnden Patricia Thomasson  och Lisbeth Nygaard Karlsson
Socialnämnden Maja Norgren och Inger Lilja
Kultur och fritidsnämnden Åsa Nilsson
Byggnadsnämnden Annie Olofsson
Valnämnden Matilda Frigård Danielsson

 

Maila respektive personuppgiftsansvarit eller dataskyddsombud genom att trycka länkarna ovan. Om du är osäker vilken enhet du vill använd kommunstyrelsen och dess datskyddsombud.

Den registrerades rättigheter:

Genom dataskyddsförordningens inträde får den registrerade bland annat följande rättigheter

tillgång till sina personuppgifter. Den registrerade har rätt att begära ut vilken information som finns om denne. Vid första tillfället är detta kostnadsfritt. Personuppgiftsutdrag begärs av personuppgiftsansvarig. Ledigitmation ska visas och blankett för begäran om registerutdrag ska lämnas. Framöver kommer det bli möjligt att begära ut registerutdrag digitalt.
 
felaktiga personuppgifter rättade. Den registrerade kan ha rätt att sina personuppgifter rättade. Bedömning kommer att göras i varje enskilt fall.
 
sina personuppgifter raderade/bli glömd. Denna rätt beror vilken rättslig grund som finns till behandlingen. Bedömning kommer att göras i varje enskilt fall.

Klagomål

Om du anser att Olofströms kommun behandlat dina personuppgifter oriktigt kan du klaga hos tillsyndsmyndigheten. Tillsynsmyndighet för personuppgiftshantering är Integritetsmyndigheten.

Senast uppdaterad: 19 januari 2021