Radon

Radon är en radioaktiv gas som sönderfaller till flera andra ämnen, så kallade radondöttrar. När vi andas in radonhaltig luft fastnar radondöttrarna i våra luftvägar. Radondöttrarna är radioaktiva och sänder ut strålning som kan skada cellerna i luftvägar och lungor. Därför betraktas höga halter av radongas i bostäder som olägenhet för människors hälsa. 

Radon luktar inte, syns inte och smakar inget. Det enda sättet att upptäcka det är att mäta radongashalten

Varifrån kommer radon?

Radon i byggnader kan komma från byggnadsmaterial, mark och vatten. 
Byggnads
material - blå lättbetong som användes fram till ca. år 1975 avger radongas till inomhusluften. 

Mark- vissa typer av jord- och bergarter avger mer radongas än andra. Om husets grund är otät kan radonhaltig jordluft läcka in och ge hög radonhalt inomhus. 

Dricksvatten från borrade brunnar kan innehålla höga halter av radon som avges till luften då man använder vattnet. 

Radongas kan tränga in i din bostad t. ex genom sprickor i grunden eller via otätheter där el-, vatten och avloppsrör går in i huset. 

OBS! När det gäller ev. radon i dricksvatten, skall vattenprov lämnas till Olofströms kommun. 

Risker med radonexponering 

Radon är näst efter tobaksrökning den vanligaste orsaken till lungcancer. Ju längre tid man tillbringar i radonhus och ju högre halter man utsätter sig för, desto större är risken att drabbas av lungcancer. För den som är rökare är risken särskilt stor, då det finns en stark samverkanseffekt mellan tobaksrökning och radonexponering. Statens Strålskyddsinstitutet beräknar att 500 personer årligen dör i lungcancer orsakad av radon.

Senast uppdaterad: 26 januari 2018