Reglementen och bolagsordningar

I ett reglemente regleras en nämnds ansvarsområden och uppgifter. Reglementen fastslås av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges sammanträdes- och ärendehandläggning fastslås i en arbetsordning. 

Kommunfullmäktiges arbetsordning

Reglemente för samtliga nämnder. KS, BN, KFN, SN, UBN, VN

Bolagsordningar och ägardirektiv

Bolagsordningen är aktiebolagens regelverk, som tillsammans med lagstiftning anger ramarna för verksamheten. Bolagsordning och ägardirektiv är antagna av kommunfullmäktige. Ägardirektivet fungerar som ett komplement till bolagsordningen. Av ägardirektivet framgår kommunens förväntningar och krav på bolaget.

Ägardirektiv - helägda bolag

Holje Holdings - Bolagsordning (Moderbolaget)

Olofströmshus AB - Bolagsordning

Olofströms Näringsliv AB - Bolagsordning 

Olofströms Kraft AB - Bolagsordning

Olofströms Kraftnät - Bolagsordning

Olofströms Energiservice - Bolagsordning 

Olofströms kabeltv, OKTV - Bolagsordning

Senast uppdaterad: 28 september 2020