Rivnings- och marklov

Rivningslov krävs för att riva byggnader inom område med detaljplan eller i vissa fall med områdesbestämmelser. 

Rivningsanmälan krävs för nästan alla typer av byggnader, oavsett om det krävs bygglov eller ej. Till rivningsanmälan skall bifogas en rivningsplan som talar om hur rivningsmaterialet kommer att hanteras. Om det finns miljöfarligt avfall skall det särskilt anges samt hur detta kommer att omhändertas. 

Först när rivningsplanen är godkänd av byggnadsnämnden får rivningsarbetena påbörjas. 

En Kvalitetsansvarig för rivningsarbetena skall också vara utsedd och godkänd. 
Allt risk- och farligt avfall skall deponeras på kommunens miljöstation för omhändertagande. 

Senast uppdaterad: 18 februari 2021