Serveringstillstånd

I de flesta fall krävs tillstånd för servering av alkoholdrycker, detta i enighet med alkohollagen. Anmälan ska alltid göras till kommunen.

Ett serveringstillstånd kan gälla året runt, årligen under en viss tidsperiod eller vid ett enstaka tillfälle. Alla ändringar i ett befintligt tillstånd som till exempel byte av bolagsman, utökad serveringsyta eller byte av postadress ska ansökas alternativt anmälas till kommunen. Den som söker ett serveringstillstånd kan behöva göra ett kunskapsprov i alkohollagen. Detta är ett test vars omfång varierar beroende på vilken typ av serveringstillstånd som önskas.

Genom vår e-tjänst kan du bland annat söka om nya tillstånd, ändra i befintligt tillstånd och justera din lista med anmäld serveringsansvarig personal. För att använda e-tjänsten krävs BankID. Saknar du BankID eller har andra frågor kan du kontakta Tillståndsenheten.

Serveringstillstånd, e-tjänst

Serveringstillstånd krävs inte om samtliga tre nedan uppräknade punkter är uppfyllda:

  • Serveringen avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer.
  • Serveringen sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna.
  • Serveringen äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol eller lättdrycker.

Andra tillstånd du kan behöva söka

Miljöförbundet Blekinge Väst – rörande kök och livsmedelshantering
Eftersom alkohollagen i det flesta fall kräver att tillståndshavaren erbjuder någon form av tillredd mat.

Polismyndigheten  – rörande tillstånd för uteservering, tillstånd för offentlig tillställning, konserter etc, ordningsvakter (i det fall det är aktuellt) Eftersom alkohollagen ställer krav på god ordning inne i serveringslokalen.

Räddningstjänsten Västra Blekinge – rörande brandskydd
Eftersom alkohollagen kräver att serveringslokalen är lämplig ur brandsäkerhetssynpunkt.

Folköl

Folköl är detsamma som öl klass II. Folköl är en maltdryck med en alkoholhalt mellan 2,25–3,5 % (öl med högre volymprocent kallas för starköl). 

Det finns inte något särskilt tillstånd att söka för den som vill bedriva detaljhandel och/eller servering av folköl. Däremot ska en anmälan om verksamheten göras till den kommun där försäljningen sker. Om ett försäljningsställe byter ägare är det viktigt att observera att den nya ägaren måste skicka in en ny anmälan till kommunen.

Folkölsförsäljning, e-tjänst

Egenkontroll

Den som bedriver försäljning/servering av folköl ska utföra särskild tillsyn. För denna tillsyn ska det finnas ett lämpligt program utformat för verksamheten, ett egenkontrollprogram. Programmet ska upprättas av den som är ansvarig för butiken/serveringsstället där det framgår hur denne tillsammans med övrig personal ska arbeta för att gällande rättsregler följs.

Egenkontrollprogrammet ska skickas in till kommunen innan försäljning eller servering påbörjas.

Egenkontrollsprogram

Ansökningsavgifter för servering av alkohol och försäljning av folköl

Avgifter för serveringstillstånd
Stadigvarande tillstånd till allmänheten - 6 000 kr 
Stadigvarande tillstånd till slutet sällskap - 5 000 kr 
Stadigvarande serveringstillstånd för cateringverksamhet till slutna sällskap - 5 000 kr 
Stadigvarande ändring i gällande tillstånd - 3 500 kr
Tillfällig ändring i gällande tillstånd - 2 500 kr

Tillfälligt tillstånd till allmänheten
Servering en dag - 3 500 kr 
Servering mer än en dag - 4 500 kr 
Tillfälligt tillstånd till slutet sällskap - 1 000 kr
Särskilt tillstånd för provsmakning vid - 4 000 kr tillverkningsstället

Tillfälligt tillstånd för provsmakning vid arrangemang
Servering en dag - 1 500 kr 
Servering mer än en dag - 2 500 kr

Serveringstillstånd för servering i gemensamt serveringsutrymme
Servering en dag - 3 500 kr 
Servering mer än en dag - 4 500 kr

Tillsynsavgifter för servering av alkohol och försäljning av folköl

Fast årlig tillsynsavgift
Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten och slutna sällskap - 1 000 kr
Alkoholservering i inrikes trafik - 1 500 kr
Försäljning av folköl - 1 250 kr 

Rörlig tillsynsavgift

Helårsomsättning i kronor Avgift Avgift 2015
0 – 99 999  1 500
100 000 – 250 000 1 800
250 001 – 500 000 3 200
500 001 – 750 000 4 000
750 001 – 1 000 000 4 500
1 000 001 – 1 500 000 5 300
1 500 001 – 2 000 000 6 000
2 000 001 – 2 500 000 6 500
2 500 001 – 3 000 000 7 100
3 000 001 – 3 500 000 7 600
3 500 001 – 4 000 000 8 200
4 000 001 – 5 000 000 8 800
5 000 001 – 6 000 000 9 500
6 000 001 - 10 200

Senast uppdaterad: 05 februari 2020