Skolsköterska

Den medicinska enheten inom elevhälsan innefattar Skolläkare och Skolsköterska. Läkarmottagning ca 3-5 ggr/termin. Tid bokas hos Skolsköterskan. 

Sjukvård 
Eleverna är välkomna till skolsköterskan med alla sorters problem. På mottagningen erbjuds hjälp med enklare sjukvård och naturligtvis de olycksfall som inträffar i skolan. Skolsköterskan kan däremot inte erbjuda den sjukvård som vårdcentralerna är till för. 

Psykosomatik 
Skolsköterskan kan möta elever med huvudvärk, trötthet, ont i magen eller sömnsvårigheter. Ofta är dessa symtom psykosomatiska och orsakade av stress eller svåra livssituationer. Skolsköterskan försöker hjälpa till med de problem som kan ligga bakom. 

Förebyggande hälsovård 
Skolan är elevernas arbetsplats. Höga krav måste ställas på arbetsmiljön. Skolsköterskan deltar i skolans skydds- och allergironder. På högstadiet ingår skolsköterskan i skolans antimobbningsgrupp (HMM). Att arbeta med hälsofostran är en stor del av arbetet. Syftet är att ge kunskap och hjälpa eleverna göra egna bra val då det gäller kost, motion, sömn, hygien och annat som kan påverka hälsan. Även kunskap i första hjälpen och pubertetsinformation ingår. Detta sker i hälsosamtal enskilt men även på gruppnivå eller i helklass. 

Återkommande kontroller 
Det första besöket sker i förskoleklassen då skolsköterskan träffar eleven med föräldrar. Kontrollerar längd, vikt, syn samt hörsel. Vi går igenom information från BVC samt en hälsoenkät föräldrarna fyllt i före besöket. 

Åk 2: undersöks längd, vikt samt syn på eleverna.

I åk 4 är det hälsosamtal enskilt. Föräldrar fyller i hälsoenkät före besöket och eleven fyller i en hälsoprofil. Längd, vikt, syn samt ryggkontroll utförs. 
Åk 6: undersöks längd, vikt samt rygg på eleverna. Samtal inför högstadiet. 

Hörselkontroll utförs på eleverna i musikklassen åk 7 på Höstterminen. 
I åk 8 kallas eleven till grundskolans sista hälsokontroll. Inför den fyller elev tillsammans med förälder i en hälsoenkät. Vid Hälsosamtalet kontrolleras längd, vikt, syn och rygg. Tillsammans går vi igenom frågeformulär på datorn som eleven får besvara. 
Medicinsk yrkesrådgivning får de elever som har något problem med hälsan som har betydelse för yrkesvalet. 

Skolsköterskan samarbetar med skolans övriga elevhälsovårdspersonal, övrig personal och sjukvårdens olika verksamheter. 
Elevhälsan är kostnadsfri. 
Skolsköterskan har tystnadsplikt.

Senast uppdaterad: 10 april 2015