Sotning

Sotning av skorstenar utgör en viktig del i det förebyggande brandskyddet. Genom sotningen minskar risken för att så kallade soteldar skall uppstå. 

Sotningen har betydelse också ur ekonomisk och miljömässig synvinkel.

Vid frågor om sotning kontakta:

Skorstensfejarmästare
Lars-Erik Hellgren
Tel. 0454-480 26

Tillstånd för att sota själv – rengöra själv 

Enligt 3 kap 4§ lagen om skydd mot olyckor får kommunen medge att en fastighetsägare utför eller låter annan utföra sotning på den egna fastigheten. Inom västra Blekinge handläggs frågan av Räddningstjänsten. Enligt lagen får medgivandet ges endast om rengöringen kan ske på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt vilket innebär att fastighetsägaren i ansökan får ange t.ex. om man är medveten om riskerna med soteld, om man har förutsättningar att genomföra rengöringen och att man följer fastställda frister och dokumenterar genomförda rengöringar. I de fall någon annan än fastighetsägaren ska utföra rengöringen ska denne ha minst ”Grundutbildning för skorstensfejare” eller motsvarande.

Länk till blankett för ansökan om att få rengöra (sota) själv (pdf)

Blanketten skickas till:
Räddningstjänsten Västra Blekinge
Rörvägen 3
374 32 Karlshamn

Senast uppdaterad: 20 november 2020