Styrdokument och reglementen

Styrdokument och reglementen

Dessa sidor är kommunens författningssamling och här kan läsas om det som reglerar kommunens och nämndernas verksamheter samt kommunala regler för boende i vår kommun.

Kommunens verksamhet styrs av lagar som är stiftade av Sveriges riksdag.

Kommunen i sin tur beslutar om föreskrifter som gäller för alla som bor och vistas i kommunen

Kommunen beslutar även om policys och program som är dokument som kan ses som en  avsiktsförklaring och riktlinjer för att styra beslut och uppnå önskade mål.

Nämndernas och kommunfullmäktiges verksamheter regleras av reglementen beslutade av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutar även om bolagsordningar och ägardirektiv som styr de kommunala bolagens verksamhet.

Årligen beslutas om vilka taxor/avgifter som ska tas ut för olika kommunala tjänster.

Senast uppdaterad: 23 mars 2016