Tobak och rökfri miljö

Försäljning av tobak är anmälningspliktig. Det innebär att du som vill kunna sälja tobak behöver ansöka om ett tillstånd. Från 1 juli 2019 gäller nya regler om miljöer där det är förbjudet att röka tobak eller liknande produkter. I Olofströms kommun görs anmälan om tobaksförsäljning till Miljöförbundet Blekinge Väst.

Ny tobakslagstiftning börjar att gälla från 1 juli 2019. Platser som redan omfattats av rökfri miljö kommer fortsätta att vara det, men med de nya reglerna kommer fler områden än tidigare att bli rökfria. De rökfria miljöerna gäller inte bara för cigaretter utan även upphettning av tobak (exempelvis inhalering), användning av elektroniska cigarretter, användning av örtprodukter för rökning samt användning av njutningsmedel som motsvarar rökning men som inte innehåller tobak.

Försäljningsregler

 • Tobaksvaror får inte säljas till någon som inte fyllt 18 år.
 • Försäljning får dessutom inte ske om misstanke finns att varan ska lämnas över till någon som inte fyllt 18 år.
 • Det är den som säljer som ska förvissa sig om att mottagaren uppnått rätt ålder. Vid tveksamma fall ska legitimation begäras.

Rökfria miljöer

Miljöer som redan omfattas av förbud mot rökningen är:

 • Lokaler som är avsedda för barnomsorg, skolverksamhet och liknande samt på motsvarande områden utomhus
 • Lokaler som är avsedda för hälso- och sjukvård
 • Lokaler som är avsedda för gemensamt bruk i bostäder och inrättningar med särskild service eller vård
 • På färdmedel i inrikes kollektivtrafik och dess lokaler som resande använder
 • Inne i restauranger och på andra serveringsställen
 • I offentliga lokaler

Med den nya lagen kommer det även bli förbjudet att röka tobak eller liknande på fler utomhusområden som allmänheten har tillträde till:

 • Utomhusområden i anslutning till kollektiva färdmedel, exempelvis perronger, busshållplatser, taxizoner och gångbanor i anslutning till ett spårområde
 • På och utanför uteserveringar, exempelvis restauranger och caféer
 • Inom inhägnade idrottsanlänningar och det gäller även om anläggningen används för andra aktiviteter, exempelvis konserter och mässor
 • Lekplatser som allmänheten har tillträde till
 • Vid entréer till platser som allmänheten har tillträde till, exempelvis statliga och kommunala myndigheter, mataffärer, restauranger, järnvägsstationer och hälso- och sjukvårdslokaler

Ansvarig för rökförbudet

Den som äger eller disponerar en lokal, ett annat utrymme eller område utomhus som omfattas av rökfria miljöer är ansvarig för att det ska efterlevas. 

Olofströms kommun kommer att skylta upp de lokaler som kommunen äger men i de fall verksamheten sköts av annan part , exempelvis förening, åligger det föreningen att säkerställa att rökförbudet efterlevs.

Det är Miljöförbundet Blekinge Väst som har ansvar för tillsynen. Det innebär att det är dem som ska se till att den som är ansvarig för rökförbudet gör det som lagen kräver.

Regler om skyltning, information och tillsägelse

Du som ansvarar för en rökfri miljö måste tydligt informera om rökförbudet genom skyltning. Det här gäller alla platser där det är förbjudet att röka. Du som ansvarig för ett rökfritt område där rökning tidigare varit tillåtet ska ta bort askkoppar, rökrutor och annat som har med rökning att göra. Du som ansvarig måste vid behov även informera om rökförbudet och göra tillsägelser om någon röker. Du får även avvisa personen om hen fortsätter röka trots tillsägelse.

Senast uppdaterad: 28 juni 2019