Vad är en krissituation?

Av myndigheter brukar krissituationer ofta kallas för extraordinära händelser. En extraordinär händelse är en situation som markant skiljer sig från det normala och som innebär en allvarlig störning av viktiga samhällsfunktioner.

Det låter krångligt, men rent konkret kan det handla om stormar, elavbrott, kraftiga snöoväder, giftutsläpp, stora olyckor, vattenavbrott, kärnkraftsolycka och liknande. Några exempel på extraordinära händelser i modern tid var stormen Gudrun och Tsunamikatastrofen.

Vem gör vad? 
De principer som styr hanteringen av en extraordinär händelse gör att det i första hand är kommunen som har hand om samordning och samverkan vid en kris. Som stöd för arbetet finns upparbetade rutiner och kontakter med andra kommuner, landstinget, statliga myndigheter och privata aktörer.

Viktigt är att kommunala verksamheter som berör många människor, så som äldreomsorg, vattenförsörjning och skolor, fungerar även i en krissituation. Kommunen har därför planer för hur dessa verksamheter ska fungera vid en kris. Planerna grundar sig på risk- och sårbarhetsanalyser.

Information till invånarna är något som kommunen jobbar med vid lokala kriser. Om någonting händer är kommunens webbplats en viktig källa till information.

Senast uppdaterad: 16 december 2020