Väghållning

Vem ansvarar för vägarna i Olofström?

Olofströms kommun ansvarar för väghållning och snöröjning av 10 mil kommunala gator i tätorterna och 5 mil gång- och cykelvägar. Vi ansvarar även för 16,5 mil enskilda vägar som sköts på entreprenad av Ekne Gård. Snöröjning och halkbekämpning som rör parkeringar, parker, trappor och kommunala fastigheter sköts på uppdrag av Olofströms Kraft AB och andra entreprenörer.

Vi behöver din hjälp

Kommunen satsar stora resurser på väghållning och snöröjning. Ibland händer det att vi behöver invånarnas hjälp med att upptäcka brister som rör vägarna. Har du tips kring förbättringar eller har du upptäckt en skada på en väg?
Tipsa oss via Dialog-formuläret

Snöröjning och vinterväghållning

Snöröjning påbörjas i normala fall efter ett snödjup på mellan 5-6 cm. Målet är att snöröjningen ska vara klart efter 6-8 timmar. Vid hastig påfrysning eller töväder kan snöröjning ske under andra förhållande. Vid stora snömängder snöröjs inte vissa trottoarer p.g.a. att de används som snöupplag. Gående hänvisas då till vänstra körbanan.

Halkbekämpning

I Olofströms kommun används salt, sandningssand samt stenflis, så kallat halkstopp. Matargator och backiga partier samt gång- och cykelvägar har hög prioritet i Olofströms kommun. Åtgärder påbörjas i stort sett redan efter 1 cm snö eller annan påfrysning. I normala fall används salt men vid sträng kyla när saltet inte verkar tillräckligt bra använder vi stenflis. Efter snöröjning eller annan påfrysning kan i vissa fall även villagatorna halkbekämpas. Då används istället sandningssand.

Vad gör jag om skador uppstår?

Tyvärr händer det att t ex staket eller häckar skadas vid snöröjning. Staket, murar och liknande mot gatan måste kunna hålla det tryck som uppkommer från en normal plogvall. För att undvika skador kan du markera de ställer där vi ska vara särskilt aktsamma. Om en skada ändå uppstår, lämna en skriftlig anmälan om detta till oss på samhällsutvecklingsavdelningen.

Vilka skyldigheter har jag som fastighetsägare?

För alla kommundelar gäller att snö från tomtmark, garageinfarter och liknande inte får fraktas ut på gatumark. Snöröjning från enskilda fastigheter, industrier mm skall omhändertas på den egna fastigheten.Försök att undvika parkering på gatorna när snöröjning kan tänkas ske.

Se till så att buskar inte växer över gång- och körbanor. Fri höjd skall vara 2,5 meter vid gång- och cykelvägar respektive 4,6 meter vid gator. Sopkärl får inte placeras så att det hindrar snöröjning och halkbekämpning.

Senast uppdaterad: 17 maj 2018