Våld i nära relationer

”Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom att denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något som den vill.” – Per Isdal

Olika typer av våld

Våldet kan vara av olika slag och kombinationer, men det handlar om ett förtryck riktat mot ena parten i en relation. 

Fysisk våld:

Varje form av fysisk beröring som skadar eller kontrollerar dig.. Ex hålla fast, skaka, nypa, knuffa, sparka, slå eller använda tillhyggen att slå med.

Psykisk våld:

Sytematiskt förtrycka förminska, nedvärdera och kränka ditt   människovärde eller egendom. Genom makt och hot kräva kontroll av ditt liv. Isolering och begränsning av ditt livutrymme..

Sexuellt våld: 

Är att mot sin vilja tvingas att genomföra olika typer av sex,  se pornografi de sexuella handlingar kränker dig och  din integritet och orsakar smärta fysiskt eller psykiskt.

Materiellt våld: 

Det kan vara att dina saker tas sönder, saker av ekonomiskt eller känslomässigt värde för dig. Ex dina kläder, brev, dagböcker, foton förstörs.

Ekonomiskt våld:

Att inte du inte får ha insyn eller inflytande i ekonomin. Det kan innebära någon kontrollerar alla dina pengar och du tvingas lämna allt det du tjänar. Gemensamma tillgångar och eller skulder hanteras utan ditt medgivande.

Hedersvåld:

Hedersvåld och förtryck handlar om att det finns krav på att alla i familjen måste följa vissa regler, för att inte förstöra familjens rykte och anseende, dess heder. Alla oavsett kön eller sexuell läggning kan utsättas för hedersrelaterat förtryck och våld. Reglerna handlar framför allt om att kontrollera familjemedlemmarnas sexualitet på olika sätt.

Latent våld:

Ilska och aggressivitet är ständigt närvarande i kroppsuttryck eller kroppshållning och skapar rädsla hos dig och påminner om tidigare erfarenheter av fysiskt våld. 

Försummelse /vanvård:

Bristande hygien, otillräckligt med mat och omsorg för personer i beroendeställning ex äldre, funktionshindrade  eller barn ,ofta med stort vård och omsorgsbehov. 
 

 

Vid akut fara kontakta polisen på telefon 112

 

 

Socialtjänsten

Socialförvaltningen har samarbete med Olofströms kvinnojour. 

Via Socialtjänsten kan du få följande insatser:

  • Rådgivande och stödjande
  • Stöd med myndighetskontakter
  • Skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och deras barn
  • Krissamtal med barn som upplevt våld i familjen.
  • Möjlighet att söka ekonomiskt bistånd och hjälp med tillfällig bostadsanskaffning. Socialtjänsten förfogar dock inte över egna lägenheter. 
  • Rådgivning i familjerättsliga frågor 

Socialtjänsten kan även erbjuda den som misshandlar rådgivning och behandlingsinsatser. 

Senast uppdaterad: 27 juni 2018