Vattenförsörjningsplan

Vattenförsörjningsplan – ett skydd för kommunens dricksvattenhantering

Rent vatten börjar bli en bristande resurs. EU’s ramdirektiv för vatten (Vattendirektivet) och det Svenska miljömålsarbetet påverkar den kommunala planeringen avseende vatten, vilket bl.a. innebär att kommunerna har återrapporteringskrav för att särskilda åtgärdspunkter genomförs. Dessa är kopplade till de miljökvalitetsmål som Sveriges riksdag har fastställt i syfte att lösa de stora miljöproblemen till nästa generation.

Vattenförsörjningsplanerna används som ett medel för att uppnå miljökvalitetsmålen ”Grundvatten av god kvalitet” samt ”Levande sjöar och vattendrag”. Syftet är att trygga den kommunala dricksvattenförsörjningen på lång sikt. Vattenförsörjningsplanen ska utgöra ett planeringsunderlag i förbindelse till översiktsplanen samt beaktas vid detaljplane- och bygglovshantering m.m. vid kommunens samhällsplanering.

Dokumentets innehåll utgörs av tre delar:

  • Inventering av vattenresurser och vattenskyddsområden
  • Inventering av påverkan på och hot mot de resurser kommunen har att tillgå
  • Informationsutbyte, konkretiserar utbytet av information mellan den egna kommunen och grannkommuner m.fl. berörda myndigheter

Vattenförsörjningsplanen är ett levande dokument som ska aktualiseras och remitteras till alla som berörs, under varje ny mandatperiod.

Senast uppdaterad: 06 september 2019