Vilboksskolan

Vilboksskolan ligger mitt i Vilboksområdet i den västra delen av kommunen, med närhet till skog, bad och centrum. Skolan är byggd 1968 och ombyggd 1970 och 1999. 

Hösten 2020 påbörjas arbetet med att renovera gymnastiksalen, bygga om matsalen samt en nybyggnation av fyra klassrum med tillhörande grupprum. Arbetet med gymnastiksal och matsal ska vara klart till vårterminen 2021 och de nya klassrummen ska vi kunna börja använda hösten 2021.

Vilboksskolan har cirka 225 elever fördelade på förskoleklass och årskurs 1-6.

Det finns tre fritidshem, Sjöhästen för förskoleklass, Vilbokens fritidshem för elever i årskurs 1–2 och Festis för elever årskurs 3–6. Fritidshemmen samarbetar vid öppningar och stängningar samt vid lov och studiedagar. Öppettider är måndag till fredag 6.30–17.30 (vid behov till 18.30). 

Att eleverna mår bra och känner sig trygga på skolan är enligt forskning viktigt för deras lärande och utveckling under hela skoltiden. Vi arbetar kontinuerligt med trygghet och gemenskap på olika sätt både inom och mellan klasserna. Fadderverksamhet mellan olika årskurser är ett sätt att öka kamratskapet på skolan. Vuxna rastvärdar finns ute på rasterna och känns igen i sina gula västar. Skolsköterska och kurator har ett läsårsprogram med varierande insatser för de olika årskurserna. Varje vecka erbjuds extra studiestöd/läxhjälp till eleverna i årkurs 3–6. Hit kan eleverna gå för att få extra stöttning, repetera, läsa sina läxor eller göra färdigt någon uppgift.  

Eleverna i årskurs 6 som har undervisning i Moderna språk och Hem- och konsumentkunskap går till kommunens högstadieskola Högavång för undervisning i dessa båda ämnen. 

Under läsåret kommer Vilboksskolan att samarbeta med Skolverket med ett utvecklingsområde som heter Riktade insatser för nyanländas lärande.

Skolan kommer även att vara med i det kommunövergripande arbetet med ett kvalitetssystem som heter Sucessfull schools.  

På skolan finns två så kallade Apilu tjänster. Dessa båda tjänster är en utbildning via Högskolan i Kristianstad där arbete och studier kombineras under en femårig lärarutbildning. Tjänsterna är riktade mot årskurs 4 och årskurs 5.

Elevhälsa 

Skolans elevhälsoteam (EHT) har mötestid varje tisdag eftermiddag. I teamet ingår rektor, skolsköterska, kurator, speciallärare, specialpedagog och vid behov även psykolog. Teamet har till uppgift att tillsammans med övrig personal arbeta för att varje elev ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling samt känna trygghet och glädje i skolan.  

Elevinflytande

  • Klassråd i varje klass där klasserna tarupp gemensamma angelägenheter till exempel trygghet i skolan, undervisningens utformning och innehåll, skolans miljö, skolmat. 
  • Elevrådet träffas ett par gånger varje termin, här deltar klassrepresentanter och rektor. Syftet är att skapa en gemenskap där eleverna är delaktiga i beslut och tränas på att framföra sina synpunkter och taansvar. Inför varje möte har eleverna fått möjlighef att fförbereda sig på de punkter som ska diskuteras.
  • Matråd leds av kostchefen i kommunen. Här deltar elevrepresentanter, matsalspersonal, skolsköterska och rektor.  

Föräldrasamverkan 

Föräldrar är alltid välkomna att besöka skolan och delta i undervisningen. Ett nära samarbete skola och hem är viktigt för elevernas utveckling och möjlighet att få en hög måluppfyllelse. Under läsåret kommer vissa möten inte att genomföras på grund av Covid 19.

  • Föräldrar/vårdnadshavare bjuds in till föräldramöte och , utvecklingssamtal, ”Öppet Hus veckor”, trivselinslag med mera.
  • Infomentor – här anmäler vårdnadshavare elevs frånvaro och klasslärare och rektor lägger kontinuerligt ut information. 
  • Samrådsgrupp - Föräldrarepresentanter, personalrepresentanter, politiker från utbildningsnämnden, förskolechef och rektor träffas tre gånger per läsår för dialog och information.

Protokoll

Samrådsprotokoll 2018 och 2019 Datum
Protokoll 2019-11-26
Protokoll 2019-05-07

Protokoll

2018-11-30
Protokoll 2018-05-22

Senast uppdaterad: 23 september 2020