Vindkraft

Vind är en förnybar energikälla och vindkraften är helt utsläppsfri

Prövningsprocessen vid vindkraftsetablering

För att få uppföra vindkraftverk, krävs antingen bygglov samt en godkänd miljöanmälan från kommunen, alternativt en tillståndsprövning från länsstyrelsen.

Vindkraftverk på land tillståndsprövas hos länsstyrelsen om:

  • Två eller flera verk har en totalhöjd som överstiger 150 m
  • Sju eller fler verk har en totalhöjd som överskrider 120 m
  • Varje verk som ska byggas vid ett befintligt verk som medför att ovanstående tillståndsgräns uppnås

Kommunen har dock ”vetorätt”, vilket innebär att kommunfullmäktige kan säga nej till en lokalisering som tillståndsprövats.

Det är bara vindkraftverk som har en rotordiameter under 3 m i diameter och/eller en totalhöjd som understiger 20 meter som är bygglovsbefriade. Höjden på vindkraftverket får dock aldrig överstiga avståndet till grannfastighetens gräns och verket får inte monteras fast på en byggnad utan bygglov.

För ett vindkraftverk vars höjd överstiger 50 m, inklusive rotorblad, krävs både bygglov och anmälan till Miljöförbundet Blekinge Väst. Detsamma gäller för en grupp om fler än två eller flera vindkraftverk.

Det kan även krävas andra tillstånd t.ex. avseende arbetsmiljö, eller natur- och kulturvärden.

Vindkraftverk som beviljats bygglov överklagas hos Förvaltningsrätten, men lämnas till kommunen, medan vindkraftverk som tillståndsprövats överklagas till Mark- och miljödomstolen, men lämnas till länsstyrelsen i Karlskrona. Mark- och miljödomstolens beslut kan överklagas till Miljööverdomstolen.

För mer information, se ”Tema vindkraft” nedan, eller kontakta kommunens plan- och byggavdelning.

Vindbruksplan

Kommunfullmäktige har tagit antagit en kommunomfattande vindbruksplan, ´Tema vindkraft´, som ett tillägg till gällande översiktsplan. Tillägget, som vann laga kraft 2011-03-08, visar var kommunen anser det lämpligt resp. olämpligt att uppföra vindkraftverk inom Olofströms kommun. Vid en eventuell etablering krävs mer ingående, detaljerade studier bl.a. då det gäller hänsyn till värdefull kultur- och naturmark. Till vindbruksplanen hör en miljökonsekvensbeskrivning (MKB), ett separat dokument som bedömer planens huvudsakliga konsekvenser på hälsa, miljö och hushållningen med naturresurser.
Dokument för vindkraftsplanering.

(Samtliga dokument i pdf-format)

Missiv Tema vindkraft ( 2011-12-20)
Samrådsredogörelse MKB 2011-03-28
Vindbruksplan, karta (2011-12-20) Gällande översiktsplan

Länk till fotomontage

Utlåtande

Senast uppdaterad: 06 september 2019